رژیم های خود کامه و مستبد برآمده از یک انقلاب مردمی بطور شگفت آوری نسبت به دیگر رژیم های استبدادی با ثبات تر و ماندگارتر می باشند. 

تازه‌های وضعیت حقوق بشر در ایران

تازه‌های وضعیت نظام قضائی در ایران

تازه‌های کشتار زندانیان سیاسی در ایران

تازه‌های قتل‌های زنجیره‌ای در ایران

تازه‌های دادگاه جزائی بین‌المللی

تازه‌های میثاق‌های بین‌المللی

تازه‌های گفتارها و نوشتارها

تازه‌های گذار به دموکراسی