بر کسی پوشیده نیست که در سال 17-2016 عوام باوری (Populism) که از طرفی از سوی رهبران و احزاب سیاسی در کشورهای دمکراتیک (آمریکای شمالی و اروپا) در پوشش ملت باوری (Nationalism) نمایان شده است و از طرف دیگر رژیم های سلطه طلب تمامیت خواه که از سوی غرب (آمریکا و اروپا ) و شرق (روسیه) حمایت میشوند، توانستند در صحنه سیاسی داخلی و بین المللی، مواضع خود را م...

تازه‌های وضعیت حقوق بشر در ایران

تازه‌های وضعیت نظام قضائی در ایران

تازه‌های کشتار زندانیان سیاسی در ایران

تازه‌های قتل‌های زنجیره‌ای در ایران

تازه‌های دادگاه جزائی بین‌المللی

تازه‌های میثاق‌های بین‌المللی

تازه‌های گفتارها و نوشتارها

تازه‌های گذار به دموکراسی