دادگاه جزايي بين المللي
                                                                                


1- بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي - ن. نوريزاده
2- درباره ديوان بين المللی کيفری
3- دادگاه بين المللي كيفري براي رواندا - (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR ROWAND (ICTR
3- سازمان اصلاحات جزائی بین المللی حقوق بشر و زندانیان آسیب پذیر