فتوای قتل پيروز دوانی به خط و امضای محسنی اژه ای


پيروزي دوانی از جمله نفرات نخستي بود كه پس از انتخابات رياست جمهوری سال 76 در ليست معروف به "قتل درماني" سعيد امامی قرار گرفت. ليستی كه برای قتل اعضاي آن از چند روحانی فتوا گرفته شده بود اما پس از افشای ماجراي قتل فروهرها، مختاري، پوينده، مجيد شريف ادامه آن ناممكن شد.
پيروز دوانی يكی از فعالان سياسی و زندانی دهه 60 درجمهوری اسلامی بود كه پس از آزادی از زندان انتشارات پيروز را بنيانگذاری كرد. از طريق اين انتشاراتي، ماجرای دستگيری و اعترافات فرودگاهی فرج الله سركوهی تحت عنوان رنجنامه سركوهی منتشر شد. پيروز دوانی متن سخنرانی آیت اله منتظری که منجر به حصر خانگی او شد را تكثير و در اختيار راديوهای خارج از كشور قرار داد.
مادر پيروز دوانی كه پس از شنيدن خبر قتل فرزندش به بستر مرگ رفت، در روزهای ربوده شدن پيروز دوانی از قول او اطلاعاتی را نقل كرد كه بعدا مبنای تحقيق پيرامون قتل وی قرار گرفت. او گفت :
" پيروز دوانی دو ماه پيش از قتل، يكبار در خيابان ربوده شد و پس از 48 ساعت در حالی به خانه بازگشت كه بشدت مضروب شده بود. پيروز را زده و از او تعهد گرفته بودند تا انتشاراتي پيروز را تعطيل كند و تحت هيچ عنوانی اطلاعيه و اعلاميه ندهد. آن موقع آقاي محسنی اژه ای نماينده دادستانی انقلاب در وزارت اطلاعات و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوری انجام نشده بود. بعد از انتخابات ماجرای ربودن و اعترافات فرج سركوهی پيش آمد و پيروز يك جزوه ای بنام "رنجنامه " منتشر كرد كه در آن نامه افشاگرانه فرج سركوهی انتشار يافته و تكثير شده بود. يكبار آقايان آمدند به خانه و دست نوشته ها و جزوه های رنجنامه را بردند و از پيروز هم خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفی كند. پسرم از آن به بعد كمتر در خانه می خوابيد و بيشتر خانه دخترم و دوستانش بود. آقای خاتمی انتخاب شده بود و ديگر نمی توانستند مثل گذشته احضار و يا دستگير كنند، تا اينكه ماجرای سخنراني آقای منتظری پيش آمد. پيروز نوار اين سخنرانی را تكثير كرد و در اختيار راديوهای خارج از كشور گذاشت. در جريان تكثير همين نوار چند بار به خانه تلفن كردند و به ما گفتند به پيروز بگوئيد اينبار احضارش نمی كنيم بلكه خفه اش می كنيم. يك روز ساعت 10 از خانه خارج شد و گفت مي رود خانه خواهرش و حدود 5 بعد از ظهر بر می گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ پيروز را گرفت كه ما گفتم آمده نزد تو اما او گفت كه پيروز نرسيده است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهای ديگر هم از او خبری نشد. ما مدت ها به هر مرجع قضائی و امنيتی كه مراجعه كرديم اظهار بي اطلاعی كردند تا آنكه ماجراي قتل آقای فروهر پيش آمد و معلوم شد پيروز را پيش از آنها كشته اند."
اكبر گنجی هم در جريان محاكمه خود و هم در طول دوران افشاگری هايش در مطبوعات چند بار اشاره مستقيم به قتل پيروز دوانی كرد، بويژه هنگام آخرين دفاعياتش در دادگاه اما با آنكه مشخص بود می خواهد نام محسني اژه ای را در اين ارتباط ببرد از اين اقدام صرفنظر كرد.
اكبر گنجی و ديگرانی كه در جريان پرونده قتل های زنجيره اي قرار دارند می دانند كه پيروز دوانی را ابتدا می برند به يكی از خانه های تيمي سعی امامی كه حالا نام آنها شده است بازداشتگاههای مخفی و غير قانوني. در آنجا پس از چند روز شكنجه وی را می كشند. دو روز بعد از قتل محسنی اژه اي در توجيه دينی اين قتل فتوائی به خط خود می نويسد و در اختيار سعيد امامي می گذارد تا قتل دوانی ظاهر قضائی و مذهبی به خود بگيرد. پس از چند روز جنازه را در گوشه ای از پارك ملت دفن كردند و در برابر مراجعات خانواده وی و پرسش های مطبوعات مهر سكوت بر لب زدند. در اوج افشاگری های مربوط به قتل های زنجيره ای و بدست آمدن اطلاعاتی در باره محل دفن جنازه از زبان عاملين بازداشت شده قتل های زنجيره اي، جنازه متلاشی شده پيروز دوانی شبانه از پارك ملت به بهشت زهرا منتقل و نام وی در گوشه ای از دفتر اين گورستان عظيم ثبت شد.
در حال حاضر دكتر ناصر زرافشان كه وكيل خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره ايست، از سوي خانواده دوانی پيگيري قتل پيروز دوانی را نيز برعهده دارد اما معلوم نيست پرونده قتل دوانی را در اختيار وی قرار داده اند يا نه؟ ناصر زرافشان اكنون خود نيز زندانی است و بی شك او اكنون مطلع ترين فرد خارج از حاكميت درباره ماجرای قتل پيروز دوانی است. بايد ديد كميسيون اصل 90 مجلس كه با مراجعه خواهر پيروز دوانی كار رسيدگی به قتل اين فعال سياسی را آغاز خواهد كرد، چه اطلاعاتی در اختيار دارد و حاصل بررسی های خود را چه زمانی و در چه سطحی منتشر خواهد كرد.