دادگستری رژیم جمهوری اسلامی ایران
قانون حدود و قصاص و مقررات آن