فهرست طولاني شکنجه هاي رايج و  "اقدامهاي خلاف متعارف " در بخش نامه رئيس قوه قضائيه
در پي انتشار نامه هائي از زندانيان سياسي در شکنجه گاه اوين در باره رفتار ضد انساني زندانبانان , رئيس زندان اوين ادعا کرد که در هيچ کجاي جهان زنداني راحت تر از اوين پيدا نمي شود. سه روز پس از اين ادعا , هاشمي شاهرودي که خود امر و هدايت کننده اصلي همه دژخيمان قوه قضائيه ولايت فقيه است , براي صدمين بار تکرار ژست ممنوعيت شکنجه را ضروري يافت و باصدور بخشنامه اي , شکنجه زندانيان را به اصطلاح ممنوع کرد. اما دستور داد که به گفته وي " شيوه هاي علمي و فني تحقيق و بازجوئي و تکنيک هاي مدرن استفاده شود ". بخشنامه رئيس قوه قضائيه تنها از اين نظر قابل توجه است که خود بخشي از انچه در اتاقهاي بازجوئي , سياهچالها و بيدادگاههاي جمهوري اسلامي رواج دارد را بر شمرده است. فهرست اين رفتارها يا به قول شاهرودي " اقدامهاي خلاف متعارف " که عينا در نامه وي قيد شده , بدين شرح است :
اعمال سلائق شخصي و سواستفاده از قدرت در صدور حکم. = خشونت غير قانوني !. = بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت. = محکوميت افرادي که بر طبق قانون نه مباشر نه شريک و نه معاون جرمند. = محکوميت هائي که در دادگاه اثبات نشده است. = صدور ارا قضائي غير مستدل و غير مستند. = عدم برخورداري مردم از امنيت قانوني . = سلب حق دفاع از متهمان و مشتکي عليهم توسط محاکم و دادسراها. = سلب فرصت استفاده از وکيل و کارشناس از متهمان. = برخورد غير اخلاقي و مغاير موازين اسلامي با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقايع. = دستگيري و بازداشت افراد بدون صدور هرگونه حکمي. = بي اطلاع گذاشتن خانواده ها از دستگيري فرزندانشان. = ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا , تحقير و استخفاف به انان در جريان دستگيري و بازجوئي يا استطلاع و تحقيق. = پوشاندند صورت يا نشستن پشت سر متهم توسط بازجويان و ماموران تحقيق. = بردن متهمان به اماکن نامعلم. = ايجاد مزاحمت در جريان بازرسي ها و معاينات محلي. = تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيائي که ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد. = افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد انها. = شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر. = طرح پرسش هاي غير مرتبط با اتهامات انتسابي در جريان بازجوئيها. = انجام کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي. = تغيير و تبديل پاسخ هاي متهمان. = دخل و تصرف در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان. = بلاتکليف ماندن اموال و اشيا ضبطي و توقيفي و استفاده شخصي و اداري از انها.