قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران (انتخابات فرمایشی)


روز جمعه ٢٤ بهمن‌ماه پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه با تصويب قطعنامه‌ا‌ی در باره بحران انتخابات در ايران ، اعلام كرد كه انتخابات اول اسفند درايران آزاد و عادلانه نيست. پارلمان اروپا همچنين ابراز تاسف نمود كه تلاش برای تثبيت ساختار دمكراتيك [در ايران] با پس‌رفت جدی مواجه شده است.

پارلمان اروپا،
- با عنايت به قطعنامه ۱۳دسامبر ۲۰۰۱ درباره مناسبات كميسيون پارلمان اروپا و شورای روابط اتحاديه اروپا با جمهوری اسلامی ايران،
- با توجه به قطعنامه‌های قبلی خود درباره ايران،
- با عنايت به قطعنامه دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر [در ايران]،
- با توجه به گزارش اخير امبيی ليگابو فرستاده ويژه سازمان ملل در باره ارتقاء و حمايت از حق آزادی عقيده و بيان، كه به ويژه به محدوديت‌های آزادی بيان در ايران در سال‌های اخير انتقاد می‌كند،
- با عنايت به حكم ۵۰ (۵) اين مقررات،
الف- ضمن برسميت شناختن حق مردم ايران برای انتخاب چارچوب قانون اساسی خويش،
ب- ضمن تعهد به ارزش‌های جهانی از جمله حكومت قانون، احترام به حقوق بشر و دمكراسی،
پ- در حاليكه اطلاعات مربوط به رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان هر روز تغيير می‌كند و در حال حاضر ۷۵ نماينده فعلی مجلس از مبارزه انتخاباتی محروم شده‌اند؛ در حاليكه در تمامی موارد، دامنه اين رد صلاحيت‌ها بی‌سابقه بوده و نمايندگان مجلس بويژه اعضای جبهه مشاركت و نزديكان خاتمی را نگران ساخته است،
ت- ضمن تاكيد بر اينكه حق نامزد شدن برای انتخابات يك عامل اصلی زندگی دمكراتيك است و موارد استثنا بايستی به روشنی بر اساس قانون و با توجه به موازين پذيرفته شده دمكراتيك بين المللی روشن شوند،
ث- ضمن تصريح حمايت مداوم از پروسه اصلاحات در ايران و تاكيد مجدد بر تمايل به تقويت روابط سياسی و اقتصادی بين اتحاديه اروپا و ايران،
ج- ضمن پيگيری توام با نگرانی عميق منازعه سياسی جاری در ايران درباره روند تعيين فهرست نامزدهای انتخاباتی مجلس آينده،
چ- ضمن توجه به اينكه رئيس جمهور خاتمی، همراه با رئيس مجلس كروبی، در نامه‌ای به آيت الله خامنه‌ای سرانجام موافقت خود را با برگزاری انتخابات اعلام كردند، اما هشدار دادند كه "اعمال شورای نگهبان رقابت را از ميان برده و به عدم علاقه مردم برای شركت در انتخابات می‌انجامد"؛ و ضمن نگرانی از اينكه نارضايتی وسيع مردم منجر به رويگردانی هرچه بيشتر آنها از حاكميت و عدم مشاركت وسيع شده كه به نفع محافظه‌كاران و نيروهای مرتجع بوده است. چنين ركود اقتصادی و سياسی 25 سال پس از انقلاب به نارضايتی شديد بويژه در ميان نسل های جوان‌تر دامن می‌زند.
ح- در حاليكه ايران توانايی آن را دارد كه نقش مهم و سازنده‌ای در منطقه ايفا كند،
۱. با نظر رئيس جمهور و اكثريت نمايندگان مجلس موافق است كه اساساً به دليل حذف بسياری از نامزدهای انتخاباتی، از جمله نمايندگان كنونی مجلس، انتخابات نمی‌تواند آزاد و عادلانه برگزار شود؛
۲. متاسف است كه به اين ترتيب، تلاش برای تثبيت ساختار دمكراتيك با پس‌رفت جدی مواجه شده است زيرا كه نهادهای غيرانتخابی قدرت بيشتری از نهادهايی كه مستقيما توسط مردم انتخاب شده‌اند، از خود نشان می‌دهند؛
۳. خاطر نشان می‌سازد كه تضعيف اكثريت اصلاح‌طلب مجلس فعلی توسط شورای نگهبان بطور مداوم جريان داشته است ، چنانچه، از سال ۲۰۰۰، بيش از يك سوم تمام لوايح تصويب شده در مجلس توسط شورای نگهبان وتو شده است؛
۴. احترام و همدلی خود را با استعفای حدود ۱۲۷نماينده مجلس ايران در نتيجه رد صلاحيت‌های گسترده ابراز می‌دارد؛
۵. متاسف است كه تقاضای ما برای فرستادن يك گروه نظارت بر انتخابات به خاطر عدم همكاری ايران تحقق نيافت؛
۶. هشدار می‌دهد كه عدم احترام به موازين دمكراتيك ممكن است نه تنها به ناتوانی مجلس در مشروعيت بخشيدن به خويش، بلكه به تضعيف موقعيت ايران در جامعه بين المللی بيانجامد، كه اين امر روابط ايران و اتحاديه اروپا را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛
۷. متاسف است كه اين انتخابات با چنين شرايطی نمونه خوبی برای اين منطقه حساس در خاورميانه نخواهد بود؛
۸. همچنان بر اين باور است كه ادامه گفتگوی همه نهادهای اروپايی با سياستمداران ايرانی، نيروهای گوناگون سياسی و جامعه مدنی، از جمله روابط مجلس ايران و پارلمان اروپا، از هميشه مهم‌تر است و از هر تصميمی برای ايجاد يك هيئت مستقل از طرف پارلمان اروپا برای روابط با ايران حمايت می‌كند؛
۹. متاسف است كه ايران ضمن مشاركت در گفتمان حقوق بشر، ابعاد آن را محدود می‌كند. پارلمان اروپا همچنين بر شيوه نتيجه بخش تاكيد می ورزد كه موضوعات مشخص را در نظر گرفته و مشاركت وسيع‌تر اعضای پارلمان اروپا را به آن فرا می‌خواند؛
۱۰. از مشاركت فعال‌تر قوه قضائيه ايران و شورای نگهبان در گفتمان ايران و اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر استقبال می‌كند؛
۱۱. آماده است كه زمينه‌های مورد علاقه مشترك ايران و اتحاديه اروپا را، علاوه بر همكاری‌های فعلی، مشخص نمايد؛
۱۲. بارديگر حركت مثبت ايران در امضای پروتكل الحاقی برای امنيت مواد هسته‌ای را تصديق می‌كند و اميدوار است كه مجلس اين سند را در مهلت مناسب تصويب نمايد؛
۱۳. شورا و كميسيون اروپا را فرا می‌خواند كه در فعاليت‌های مشترك با ايران در زمينه مبارزه با توليد مواد مخدر در افعانستان، مصرف مواد مخدر در ايران و قاچاق موادر مخدر از طريق ايران به اروپا، با ايران همكاری نموده و بويژه تجهيزات فنی لازم را در اين زمينه به ايران بدهد، و همچنين از آمادگی ايران برای در اختيار گذاشتن اطلاعات حساس در اين زمينه استقبال می‌كند؛
۱۴. دولت ايران را به دنبال كردن يك سياست فعال‌تر و سازنده‌تر برای زدودن تنش در منطقه خاورميانه فرا می‌خواند؛
۱۵. از رئيس پارلمان اروپا می‌خواهد كه اين قطعنامه را به شورا و كميسيون اروپا، و رئيس جمهور و پارلمان ايران ارائه دهد.