دکتر محمد ملکی
آي حقوق بشري‌ها، فكر ملت ما هم باشيد

بنـي‌آدم اعضـاي يـك‌پيكرنـد كـه در آفرينش ز يك گـوهرند
چو عضوي به‌درد آورد روزگار دگـر عضـوهـا را نمانـد قـرار

به دانشجويان و ديگر مبارزان زنداني


اعضاي محترم كميتة حقوقِ بشر سازمانِ ملل متحد
گويا قرار است از روز 1۵ مي 200۴ ميلادي برابر با 2۵ اسفند 82 در ژنو گردهم آييد تا با بررسي گزارشهاي آقايان لوئي ژوانه و ليگابو و ديگران در مورد وضع حقوقِ بشر در ايران اظهارنظر و تصميم‌گيري نماييد.
به‌نامِ يك ايراني و يكي از ميليونها انساني كه حقوقِ انساني‌اش مورد تجاوز قرار گرفته چندي پيش نامة سرگشاده‌اي به خودِ خدا نوشتم و حال به شما كه مدعي دفاع از حقوقِ بندگان خدا هستيد مي‌نويسم، با اين اميد كه مؤثر باشد و تصميمي اساسي براي نجاتِ ملتِ زير ستم ما كه در نظام ولايي از آنچه در اعلامية جهاني حقوق بشر و حتي حقوقي كه در قانونِ اساسي ايران آمده محروم است اتخاذ فرماييد.
آگاهيد كه ربع قرن قبل مردم ايران عليه نظامي كه به حقوقِ آنها تجاوز مي‌كرد شوريدند تا سرنوشت خود را به‌دست گيرند، اما چنين نشد و كم‌كم جمعي از روحانيون و وابستگان آنها تمامِ اهرمهاي قدرت را در دست گرفتند و با ادعاي الهي بودنِ نظامِ ولايي و اينكه وظيفة مردم در اين نظام تنها تأييد نظام است نه تعيين آن، كوچكترين ارزشي براي مردم قائل نيستند و به‌همين دليل هر مخالف و دگرانديشي را از پيش پاي خود برمي‌‌دارند و كوچكترين اهميتي به حقوقِ انسانها نمي‌دهند. اگر نظري به تعدادِ زندانيها و شكنجه‌شده‌ها و اعدامي‌هايي كه تنها به جرمِ اظهارعقيده و مخالفت و دگرانديشي در اين نظام حقوقِ آنها پايمال شده بيفكنيد بر شما روشن خواهد شد كه در ايران هيچ‌گاه چيزي به‌نام رعايتِ حقوق بشر مطرح نبوده است. اكنون براي هزاران خانواده كه عزيزان خود را از دست داده‌اند و ديگر قربانيان نقض حقوق بشر در ايران روشن نيست اطلاعاتي كه در اختيار شماست تا چه حد نشان‌دهندة وضع ايران و تجاوز مكرر حاكمان به حقوق انسانهاست وگزارشهايي كه از سوي فرستادگان شما آقايان لوئي ژوانه و ليگابو و ديگران تهيه‌شده چقدر با واقعيتهاي موجود هماهنگ است. نظامي كه تمامِ امكانات و عواملِ خود را به‌كار مي‌گيرد تا اعمالِ خلاف و ضدبشري و غيرقانوني خود را پنهان كند و به عهد و پيمانهاي بين‌المللي به‌هيچ‌وجه پايبند نيست، مطمئن باشيد كه با به‌كارگيري انواع ترفندها و فريبكاريها نگذاشته و نخواهد گذاشت عمق فاجعه‌اي كه در ايران در اين 2۵ سال اتفاق افتاده و مي‌افتد بر شما روشن گردد.
بنابراين به‌عنوان يكي از قربانيان فاجعة عظيم نقض حقوقِ بشر در ايران پيشنهاد مي‌كنم:

1ـ هيأتي مركب از حقوقدانان جهاني شناخته شده و مدافعان حقوق بشر را تعيين فرماييد تا به پروندة تمام كساني كه از سال ۶0 تا امروز به اتهامات دگرانديشي و مخالفت و در حقيقت گفتن و نوشتن و اظهار عقيده تحت تعقيب قرار گرفته‌اند رسيدگي تا روشن گردد در اين پرونده‌سازي‌ها و محاكمات و محكوميتها تا چه حد حقوقِ قانوني و بشري آنها رعايت گرديده است.
2ـ پروندة كلية كساني كه در اين نظام به‌وسيلة دادگاه انقلاب محكوم به اعدام يا زندان شده‌اند بررسي گردد تا معلوم شود در چند درصد آنها ابتدايي‌ترين حقوقِ يك متهم يعني تعيين وكيل و حق دفاع از خود رعايت گرديده است.
3ـ فاجعة قتل‌عام زندانيان در سال 13۶7 (اسناد آنها در كتاب خاطرات آيت‌الله منتظري قائم‌مقام رهبري در آن زمان موجود است) را به‌جد پيگيري فرماييد تا روشن گردد براساسِ كدام معيار حقوقي و به‌دستور چه‌كسي يا چه‌كساني هزاران زنداني را كه در حالِ گذراندنِ دورة محكوميت خود بودند به جوخة اعدام سپردند؟
4ـ با مطالعة پرونده‌ها روشن كنيد چند نفر از زندانيان زيرشكنجه مرده‌اند و تحقيق شود که آيا به زندانيان زن قبل از اعدام تجاوز شده است و در صورت تجاوز به چه تعداد از آنها؟
5ـ چرا پس از گذشت حدود 3 سال از دستگيري و زنداني و شكنجه شدن ملي ـ مذهبي‌ها و وابستگان به نهضت آزادي و محاكمة آنها و گرفتن وثيقه‌هاي سنگين تكليف آنها را روشن نمي‌كنند و تا كي بايد اين افراد در بلاتكليفي به‌سر برند؟!
6ـ بالاخره با كدام جُرم آقايان رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر را كه هم‌پرونده‌اي ديگر زندانيان ملي ـ مذهبي هستند 10 ماه است در زندان نگاه داشته‌اند و تكليف آنها را روشن نمي‌كنند؟

دکتر محمد ملکی استاد دانشگاه
14 مارس 2004 برابر با 24 اسفند 1382
doctormaleki@yahoo.com