آی، مردم جهان
اينجا، زن را به زندان می برند
جنازه اش را تحويل می دهند!

همزمان با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی "حقوق زنان" در کانون مدافعان حقوق بشر، حکم دادگاه تجديد نظر "دلارام علی" فعال حقوق زنان، فعال دانشجويی و عضو کمپين يک ميليون امضا نيز تاييد شد. بر اساس اين حکم، محکوميت دلارام علی به مدت دوسال و 6 ماه زندان به علت شرکت در تجمع 22 خرداد 1385 در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانين جمهوری اسلامی در ميدان هفت تير، قطعی شد و او قرار است خودش را به دايره اجرای احکام معرفی کند.
شيرين عبادی وکيل دلارام و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، درکنفرانس مطبوعاتی کانون گفت:
مردان آگاه هم به اين اصل رسيدند که بايد همگام با خواهران خودشان در پی کسب حقوق برابر باشند و به همين دليل است که حقوق زن و دموکراسی دو کفه يک ترازوهستند. زنانی که محاکمه می شوند به علت اينکه خواسته های انسانی شان را مطرح می کنند در دادگاه به اقدام عليه امنيت، اخلال عليه نظام و... متهم می شوند. دادگاههای ايران حاضر نيستند، و اين شهامت را ندارند که بگويند زنی را محاکمه می کنند که می خواهد بگويد من يک انسانم ومن حق دارم. به او مارک می زنند که تو می خواهی براندازی کنی يا اقدام عليه امنيت ملی کنی.
نمونه بارزش موکل خود من است که در واقع جای دختر من است. کسی که من به او افتخار می کنم، کسی که شجاع تر از من و مبارزتر ازمن به خيابان رفته که بگويد ديه زن بايد برابرمرد باشد. که بگويد من يک نوعروس هستم که نمی خواهم شوهرم هوو سرم بياورد، دلارام علی را که محکوم کردند به دو سال و 6 ماه حبس. امروزخبردادند که حبسش قطعی شده و بايد خودش را معرفی کند و او را بايد به زندان ببرند. خودش داوطلب شده که خودش را به زندان معرفی کند. می دانيد چرا؟ به همان علتی که سقراط جام شوکران را سرکشيد.
عيبی ندارد اين زندانها تمام می شود. اما سخن من با آن دادگاهی است که شهامت نداشت بگويد اين دختر را به اين دليل محکوم کردم که فقط می گفت نمی خواهم هوو سرم بيايد.
من صحبتم با افرادی است که سر زنان بلا می آورند، که يک دختر تحصيل کرده، دکتر، به جرم اين که در خيابان راه می رفته، با همکار مردش صحبت کرده، به زندان فرستاده می شود، و رفتار توهين آميز با او در زندان می کنند. او در همدان نيم ساعت قبل با خانواده اش تلفنی صحبت کرده و روحيه خيلی خوبی داشته و بعد از نيم ساعت جسدش را تحويل می دهند که آثارکبودی بر بدنش است. شما به من بگوييد آيا اين دخترظرف نيم ساعت خودکشی کرده ؟ زهرا کاظمی شد چند تا؟ ظرف نيم ساعت؟ از همه بدتر، چرا مقامات قضايی چشم می بندند به اين قضايا، چرا مقامات قضايی شهامت ندارند بگويند وقتی زنی بگويد من نمی خواهم هوو سرم بيايد می گويند متهم به براندازی هستی ؟ تا کی پرده پوشی؟ تا کی بحث های تئوريک؟ چندين سال است که بحث تئوريک کرديم، سالها هم بحث کرديم که شريعت اسلام با حقوق زن برابر نيست. به کجا رسيديم ؟ چه کسی حرف ما را گوش کرد؟
می رويم در خيابان فقط به خاطر اينکه شادی مان رو ابراز کنيم. روز زن است. ديديد چه کردند؟همين دلارام علی که سقراط وار خودش را به زندان معرفی می کند و جام شوکران را سرمی نوشد، در هجوم پليس، روز 22 خرداد که زنان جمع شدند، دستش شکست. گواهی پزشکی قانونی برديم، عکس برديم، استشهاد برديم، من ازرئيس نيروی انتظامی در دادسرای عمومی شکايت کردم . می دانيد چه شد؟ سه بار بازپرس رئيس نيروی انتظامی را احضار کرد که بيا و توضيح بده. او فقط در پاسخ گفت اينها خلاف قانون در خيابان جمع شدند. ما هم اعلام کرديم که اولا خلاف قانون نيست زيرا که تجمع مسالمت آميز آزاد است، اما فرض کنيم استدلال پليس درست بوده باشد. اگر کسی کار غير قانونی می کند آيا پليس بايد دستش را بشکند؟ استدلال ها کارگر نشد، بلاخره آقای بازپرس با شهامت برای پليسی که دست دلارام علی را شکسته بود قرار منع تعقيب صادر کرد. و حالا به اين دختر می گويند برو زندان.
کمپين راه افتاد . در کمپين مطالباتی مطرح بود که برای صحت تک تک جملاتی که به کار رفته بود ما توضيح المسائل را برديم به دادگاه . و چون نتوانستند يک جمله خلاف شرع پيدا کنند تمام فعالين حقوق زن و کمپين يک ميليون امضا محکوم شدند به اقدام عليه امنيت ملی. وقتی زورشان نمی رسد مارک ارتداد بزنند مارک اقدام عليه امنيت می زنند. چرا شهامت ندارند که بگويند با "حقوق زن " مخالفيم؟
الان روناک، فعال کمپين يک ماه است که در زندان سنندج به سر می برد. می گويند با فلان دسته همکاری می کند-که دروغ است- تهمت زده اند که دروغ است. خانه اش را گشته اند هيچی پيدا نکرده اند. يک دختر 21 ساله را جايی برده اند که کسی سراغ ندارد. دائما پدر و مادر ها را تهديد می کنند، که اگر حرف بزنی بد تر می شود. به خانواده زهرا گفته اند که اگر شيرين عبادی را به عنوان وکيل انتخاب کنيد ديگه کارتون خراب می شود. يعنی چه . می خواهيد دومرتبه بکشيدش؟ پدر و مادر ها را تهديد می کنند.می گويند دختر ها درس بخوانند اما حق ندارند با شعور بشوند؟ اين چه شيوه برخورد با زنان مملکت است؟
من از همين تريبون به مردم جهان اعلام می کنم، احکام محکوميت زنان صرفا به خاطر حمايت از حقوق زن است . صرفا به خاطر اين است که ما با تعدد زوجات مخالفيم ! به اين خاطر است که ما ديه برابر می خواهيم! بی خود به ما برچسب ارتداد يا اقدام عليه امنيت ملی نزنيد. ما اين را به جهان اعلام می کنيم.