گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در بهار ۱۳۸۷

کانون مدافعان ، مجموعه ی حاکميت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابير عاقلانه و خالی از تبليغات ميان تهی برای درمان بيماری مزمن نقض حقوق بشر و گشايش در تنگناهای سخت معيشـتی مردم و تـأمين شايسته ی آزادی و امنيت اجتماعی طبق موازين قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر فرا می خواند و درباره ی علايم نگران کننده و عواقب مخاطره آميز سلطه ی فضای مسموم یأس و نااميدی عمومی هشدار می دهد و آرزو می کند حاکمان کشور ، با درايت و هشياری ، مانع رويکرد ناراضيان از کوشش مدنی و مسالمت آميز ، به واکنش های خشونت بار شوند .

مقدمه:
حفظ و ترويج اصــول حقوق بشر ، اساس دغدغـــــــه های مــــشروع جامعـــــــــه بیـــن الـــــــمللی اســـت .قواعد حمايت از حقوق بشر اگرچه طبيعتی جهان شمول يافته اما ، اجــــــرای واقـــــــعی آنـــــــها اساسا در سطح حقوق داخلی جوامع ، امکان پذير است . دولتهای عـــــضو مــــــلل متحد مکلــــــف اند اين حــــــقوق بنيادين را درباره تمام افراد مقيم در قلمرو و تابع حاکميتشان محتــــرم شـــــــــمرده و تضـــــمين نــــمايند .بديهی است تنها در حاکميت يک ساخـــــــــتار دموکراتيک واقعی می توان بـــه توجه نهادهای حـــــکومت به حقوق مردم و رعايت و احترام آنها چشم داشت .حساسيت و بيداری در برابر انواع تجاوز به حقوق بشر ، تکليف انسانی آحاد ملت و خود ترويج و دفاع از حقوق بشری تـــــمام انسانها محسوب می شود . هدف " کانون مدافعان حقوق بشر " و وظيفه همه اعضای آن ، ترويج وتشويق رعايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی و هوشياری دائمی در برابر موارد نقض حقوق بشر درهرجايی از کشــــــور است . کانون در ادامه سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعيت حقوق بشـر در ايران ، با توجه به گزارشهای دريافتی از رويدادهای ناقض حقوق بشر گزارش سه ماهه آغازين ســال ۱۳۸۷ را تقديم می کند :

اول: وضعيت دانشجويان
دانشگاههای ايران از ابتدای تأسيس خود تا به حال ، نبض زنده تحـــــرکات اجتمـــــــاعی و سياسی و ميزان الحراره حاکميتها نسبت به فضای آزاد عمومی جامعه بوده اند .
متأسفانه دولت نهم تغيير و بهبودی در رويکردهای به شدت تضييق آفرين خود نسبت به فعالين صنفی سياسی دانشجويی صورت نداده و هرچه بيشتر برتحميل سياستگذاريهای بسته و ناکارآمد و تشديد فضای فشار ، اصرار می ورزد .
فعالان دانشجويی بهار ۱۳۸۷را نيز با تلخکامی و ادامه ی معمول اين ساليان ، پشت سر گذاشتند ، از جمله:
- حدود ۸۰ مورد احضار دانشجويان به کميته های انضباطی ، ۱۰ مورد احضار به محاکم قضائی ،
- ۷ مورد بازداشت بوسيله ی نهادهای امنيتی ، ۳۷ مورد محروميت از تحصيل ، يک مورد اخراج قطعی،
۵ مورد محاکمه ، ۸ مورد محکوميت به زندان ، ۶ مورد توقيف نشريات دانشجوئی و ۱ مورد تعليق و
- لغو مجوز و دو مورد فيلتر سايتهای دانشجوئی .
موارد زير ، اخبار وضعيت دانشجويانی است که به کانون ، گزارش شده است :

احضار به کميته های انضباطی:
۱- ۲۳ نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز به کميته ی انضباطی احضار شدند . ( ۱۸/۱/۱۳۸۷ )
۲- ۱۲نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد شهر ری به کميته ی انضباطی احضار شدند . (۲۲/۱/۱۳۸۷)
۳- سلمان يزدان پناه دانشجوی دانشگاه تهران مجددا" به کميته ی انضباطی فراخوانده شد. (۲۶/۱/۸۷)
۴- ۶ دانشجوی دانشگاه شهيد رجايی به کميته ی انضباطی احضار شدند . ( ۲۹/۱/۸۷)
۵- ۲۰ نفر از دانشجويان دانشگاه امير کبير به کميته ی انضباطی احضار شدند . (۲۴/۲/۸۷)
۶- اعضای مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به کميته ی انضباطی فراخوانده شدند. (۲۵/۲/۸۷)
۷- امين نظری دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه همدان به کميته ی انضباطی احضار شد . ( ۳۱/۲/۸۷)
۸- محمد بنی ابراهيمی دانشجوی دانشگاه مفيد قم به کميته ی انضباطی احضار شد . ( ۹/۳/۸۷ )
۹- ۵ دانشجوی دانشگاه سيستان و بلوچستان به کميته ی انضباطی احضار شدند . ( ۱۶/۳/۸۷)

احضار به محاکم قضايی:
۱- علی نيکو نسبتی ، علی عزيزی و محمد هاشمی ، ۳ عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به دادگاه احضار شدند . ( ۲۴/۲/۸۷ )
۲- يونس مير حسينی ، دانشجوی دانشگاه شيراز به دادگاه انقلاب فراخوانده شد . ( ۱۹/۲/۸۷ )
۳- مجيد توکلی ، با گزارش قرارگاه ثارالله سپاه و شکايت دادستانی بارديگر به دادگاه فراخوانده شد . (۲۰/۲/۸۷ )
۴- ميلاد اسدی ، دانشجوی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به دادگاه انقلاب احضار گرديد .(۲۱/۳/۸۷)
۵- علی عزيزی ، به دادگاه انقلاب احضار شد . ( ۲۶/۳/۸۷ )
۶- ۳ تن از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد به دادسرای انقلاب احضارشدند . ( ۲۷/۳/۸۷ )

بازداشت:
۱- اردشير کريمی خياوی ، مهدی کيانی و آيدين قره باغی، سه دانشجوی دانشگاه اردبيل بازداشت شدند . ۲۳/۱/۸۷
۲- مجتبی باستانی ، فعال دانشجويی در تهران بازداشت شد . ( ۲۶/۲/۸۷ )
۳- فرشاد دوستی پور ، دانشجوی دانشگاه بوعلی سينای همدان بازداشت شد . ( ۲۸/۲/۸۷ )
۴- عسگر اکبر زاده ، دانشجوی دانشگاه اردبيل بازداشت گرديد . ( ۲۲/۳/۸۷)
۵- امير رضا اردلان ، در اصفهان بازداشت گرديد . ( ۲۸/۳/۸۷ )

احکام کميته های انضباطی:
۱- ۱۳ نفر از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی از حق تحصيل محروم شدند . ( ۲۴/۱/۸۷ )
۲- رضا نگهداری و سلمان يزدان پناه از کوی دانشگاه تهران اخراج شدند . ( ۲۸/۱/۸۷ )
۳- حميد رضا امير خانی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد يک ترم از تحصيل در دانشگاه محروم گرديد . (۳۱/۱/۸۷)
۴- پيمان انجيدنی دبير سابق انجمن اسلامی دانشگاه سهند تبريز به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شد . (۲/۲/۸۷ )
۵- از ادامه ی تحصيل سهيل آصفی دانشجوی روزنامه نگاری در دانشگاه سوره جلوگيری به عمل آمد.
۱۴/۲/۸۷
۶- ميثم فرخ روز دانشجوی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی به يک ترم تعليق از تحصيل محروم شد . (۲۰/۲/۸۷ )
۷- حکم اخراج قطعی کاوه رضايی فعال دانشجويی دانشگاه بوعلی همدان صادر شد . ( ۲۳/۲/۸۷)
۸- احکام محروميت از تحصيل ۲۰ نفر از دانشجويان دانشگاه امير کبير صادر شد . ( ۲۴/۲/۸۷)
۹- ۴ دانشجوی دانشگاه آزاد کاشان به علت مخالفت با دفن شهدا در دانشگاه ، از دانشگاه اخراج شدند!! (۷/۳/۸۷)

محاکمات انجام شده:
۱- پرونده پيمان عارف به دادگاه بدوی عودت داده شد . ( ۱۹/۱/۸۷ )
۲- دادگاه آرش خاندل عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان برگزار شد . ( ۲۱/۱/۸۷ )
۳- جلسه ی رسيدگی به اتهامات علی نيکو نسبتی عضو شورای مرکزی تحکيم وحدت برگزار شد . (۱۷/۲/۸۷)
۴- دادگاه ياسر گلی ، فعال دانشجوئی در بند برگزار شد . ( ۹/۳/۸۷ )
۵- حبيب الله لطيفی دانشجوی دربند در دادگاه محاکمه شد . ( ۳۱/۳/۸۷ )

احکام محاکم قضايی:
۱- حسين يوسفی و غفور حبيب پور دو دانشجوی دانشگاه تبريز هرکدام به ۶ ماه حبس محکوم شدند .(۱۸/۱/۸۷ )
۲- آرمان صداقتی به تحمل ۲ سال حبس محکوم گرديد . ( ۲۱/۱/۸۷ )
۳- زينب پيغمبرزاده دانشجوی دانشگاه تهران به ۲ سال حبس تعليقی محکوم گرديد . ( ۲۶/۱/۸۷)
۴- احکام چندين سال حبس تعزيری سه دانشجوی دانشگاه امير کبير تأييد شد . ( ۲۷/۱/۸۷ )
۵- عابد توانچه به ۸ ماه حبس تعزيری محکوم گرديد . ( ۲۷/۱/۸۷)
۶- حکم يک سال حبس تعزيری بابک زمانيان نقض گرديد . ( ۹/۳/۸۷ )

جلوگيری از فعاليت نهادهای دانشجوئی:
۱- به برگزاری نشست سراسری شوراهای صنفی دانشگاهها مجوز داده نشد . ( ۲۴/۱/۸۷ )
۲- دانشجويان دانشکده خبر به محدوديتهای ايجاد شده نسبت به فعاليتهای دانشجوئی اعتراض کردند .( ۲۴/۱/۸۷ )
۳- فعاليت تشکل دانشجوئی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت ۴ ماه تعليق گرديد . (۲۵/۱/۸۷)
۴- دفتر انجمن اسلامی دانشگاه هرمزگان پلمب گرديد . (۱۲/۲/۸۷)

تعطيلی و توقيف نشريات دانشجوئی:
۱- از ادامه ی انتشار نشريه دانشجوئی " بولور" در دانشگاه آزاد مهاباد جلوگيری به عمل آمد . (۳۱/۱/۸)
۲- وب سايت کميته دانشجوئی گزارشگران حقوق بشر برای دومين بار فيلتر گرديد . ( ۱/۲/۸)
۳- فعاليت نشريه دانشجوئی " ياغيش" در دانشگاه اروميه به حالت تعليق در آمد . (۳/۲/۸۷)
۴- نشريه دانشجوئی "ايرانشهر" دانشگاه رازی کرمانشاه توقيف گرديد . ( ۳/۲/۸۷)
۵- مجوز نشريه دانشگاهی "پاتوق " دانشکده خبر لغو گرديد . ( ۶/۲/۸۷ )
۶- نشريه دانشجوئی "طاق بستان" دانشگاه رازی کرمانشاه توقيف شد . ( ۱۲/۲/۸۷)
۷- خبرنامه دانشجوئی دانشگاه امير کبير فيلتر گرديد . ( ۳۰/۲/۸۷ )
۸- نشريه دانشجوئی "پرومته" دانشگاه يزد توقيف شد . ( ۵/۳/۸۷ )
۹- نشريه دانشجوئی "وريا" در دانشگاه شيراز توقيف شد . ( ۱۳/۳/۸۷ )
۱۰- نشريه دانشجوئی "چرو" در دانشگاه رازی کرمانشاه توقيف شد . ( ۲۱/۳/۸۷)

وضعيت نامناسب دانشگاهها و دانشجويان:
۱- علی کانطوری دانشجوی دربند زندان قزل حصار کرج همچنان در وضعيت نامناسبی نگهداری می شود . (۱۲/۱/۸۷ )
۲- برخی از دانشجويان ايرانی به علت عدم صدور ويزا به دلايل سياسی از حضور در مسابقات بين المللی محروم شدند . ( ۱۷/۱/۸۷)
۳- وزارت اطلاعات و تيم امنيتی قضايی بر دادگاه تجديد نظر سه دانشجوی دانشگاه امير کبير به منظور محکوم ساختن آنها فشار شديدی وارد ساختند.( ۲۶/۱/۸۷ )
۴- يک دانشجوی مقطع دکترای شيمی دانشگاه شهيد بهشتی به علت رفتار اهانت آميز استادش به او در آزمايشگاه دانشکده خودکشی کرد . ( ۳۰/۱/۸۷ )
۵- ۸ دانشجوی دانشگاه سهند تبريز در اثر اعتصاب غذا روانه ی بيمارستان شدند . ( ۹/۲/۸۷ )
۶- اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بيرجند مورد ضرب و شتم مأموران امنيتی قرار گرفتند . (۳۰/۲/۸۷)
۷- حبيب الله لطيفی دانشجوی زندانی در سنندج در وضعيت وخيم جسمانی به سر می برد.(۸/۳/۸۷)
۸- کوی دانشگاه تهران در آستانه سالگرد ۱۸ تير سال۷۸ تعطيل شد . ( ۱۰/۳/۸۷ )
۹- در پی برپائی تحصنی اعتراض آميز در دانشگاه تربيت معلم ، مسئولان دانشگاه برای ايجاد فشار بر متحصنين آب آشاميدنی دانشگاه را قطع کردند !! ( ۱۴/۳/۸۷ )
۱۰- برای کنترل رفتارهای دانشجويان در دانشگاه آزاد شهرری دوربين های مداربسته در محيط دانشگاه کار گذاشته شد . ( ۱۴/۳/۸۷ )
۱۱- حدود ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه بوعلی همدان دچار مسموميت غذائی شده و روانه بيمارستان شدند. (۲۴/۳/۸۷)
۱۲- در پی تعرض معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه زنجان به حرمت يک دانشجوی دختر ، " دانشجو" دستگير شد !!( ۲۶/۳/۸۷ )
۱۳- دانشگاه زنجان به علت اقدام تعرض آميز معاونت دانشجوئی و فرهنگی حدود يک هفته نا آرام و تعطيل بود . ( ۲۷/۳/۸۷)

دوم وضعيت فعالان سياسی اجتماعی دگر انديش:
اعمال فشار نهاد قدرت و تعقيب سياستها و رويکردهای امنيتی و قضايی در برخورد با دگر انديشان و مخالفان
وضع موجود به موضع مأنوس حاکميت تبديل شده است . آزاديهای مدنی و سياسی به آسانی تحديد می شوند و مراجع پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی ملت از انجام وظايف قانونی خودغافل و ناتوان اند .
طبق گزارشات ، در بهار ۸۷ دست کم ۱۵۵ نفر از فعالان اجتماعی و سياسی به مراجع امنيتی و قضايی احضار شدند . حدود ۳۵۰ نفر بازداشت شدند و ۱۸ نفر نيز با محکوميتهای جزائی روبرو شدند .
در همان حال ، از برگزاری برخی از تجمعات و نشستهايی که در همه سالهای پيش بدون مشکل امنيتی و با مجوز همان نهادهای ناظر برگزار شده بود ، جلوگيری به عمل آمد و تحمل دگرانديشان به پائين ترين سطح ساليان اخير تنزل يافت ، موارد زير در اين ارتباط قابل بيان اند:

احضار:
۱- عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت به دادگاه احضار شد .
۲- اکبر اعلمی نماينده مجلس در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به علت انتقادات خود از دولت به دادگاه فراخوانده شد .
۳- حسن کامران ، فاطمه آجرلو و محمد دهقان نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده پاليزدار به دادگاه احضار شدند .
۴- ۱۵۰ نفر از فعالان حرکت ملی آذربايجان احضار و با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند .

بازداشت:
۱- حسن سرداری ، فعال فرهنگی در کرمانشاه بازداشت شد .
۲- ايمان رضائی عضو انجمن شعر جوانان آمل و فعال حقوق بشر بازداشت شد .
۳- حميد اطهاری ، نسرين محمودی آذر و آرام ابراهيم خاص ، ۳ فعال مدنی در شهر اشنويه بازداشت شدند.
۴- ماموستا ايوب گنجی ، امام جماعت مسجد قبای شهرک بهاران شهر سنندج به علت انتقاد از حاکميت بازداشت شد .
۵- بهرام آبتين ، فعال ميراث فرهنگی ، بهروز عليزاده ، ودود سعادتی ، رقيه عليزاده همسر عباس لسانی ، رشيد رحمانی و فرهاد محسنی در اردبيل بازداشت گرديدند .
۶- عباس پاليزدار و ۱۱ نفر ديگر در ارتباط با پرونده افشاگريهای او بازداشت شدند .
۷- تعداد حدود ۲۵۰ نفر در جريان تجمع اعتراض آميز در رابطه با اظهارات پاليزدار در پارک ملت تهران و تعدادی ديگر در مشهد دستگير و بازداشت شدند .
۸- فريبا کمال آبادی ، جمال الدين خانجانی ، عفيف نعيمی ، سعيد رضائی ، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم ، شش تن از رهبران جامعه بهائيان ايران بازداشت گرديدند .
۹- حسن ارک ، جمشيد زارعی ، حميد رضائی ، حجت تاری وئوديان ، احمد رضوی ، اکبر حسين زاده ، حسين ميرزاخانی و علی صديقی در جريان دومين سالگرد اعتراض ترکهای آذربايجان دستگير شدند .
۱۰- حجت الاسلام عبدالعزيز عظيمی قديم روحانی آذربايجانی بازداشت گرديد .
۱۱- همايون شکوهی علما زاده ، فريبا ناظميان پور ، امير حسين باب اناری ، فاطمه شناسا ، فاطمه علماءالدين حسين ، حميد علماءالدين حسين ، محمد علی علماءالدين حسين ، مجتبی علماء الدين حسين، محمود متين و آرش پنداری به اتهام تغيير مذهب به کيش مسيحيت در شيراز بازداشت شدند .
۱۲- رحيم غلامی فعال فرهنگی در اردبيل بازداشت شد .

احکام قضائی:
۱- دکتر جلال جلالی زاده نماينده اصلاح طلب شهرهای سنندج ، ديوائدره ، و کامياران در مجلس ششم شورای اسلامی به يک سال حبس تعزيری محکوم شد .
۲- سعيد متين پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به ۸ سال زندان و صالح کامرانی وکيل مدافع او به ۱ سال حبس تعزيری محکوم شدند .
۳- عبدالله عباسی و محمد علی حيدری دو استاد دانشگاه ، نيز جليل نحنی لو ، عليرضا متين پور ، يعقوب سالکی نيا ، مير قاسم سيدين زاده ، بهروز صفری و ليلا حيدری هرکدام به يکسال حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعليق خواهد در آمد ، محکوم شدند .
۴- زاهد محمد زاده به ۶ ماه زندان محکوم شد و دوران محکوميتش را در زندان مرکزی سنندج سپری ميکند.
۵- حکم اعدام عبدالواحد ( هيوا ) بوتيمار ، فعال کرد در دادگاه انقلاب تأييد شد .
۶- اميد عباسقلی نژاد به ۶ ماه حبس تعزيری ، عباس خرسندی دبير کل حزب دموکرات ايران به ۸ سال حبس تعزيری و امير حسين حشمت ساران دبير کل جبهه اعتماد ملی ايران به ۴ سال و ۳ ماه و يک روز حبس تعزيری و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند .
۷- حکم زندان حجت الاسلام هادی قابل عضو جبهه مشارکت ايران اسلامی به اجرا در آمد .
۸- امير يعقوبعلی از اعضای کمپين يک ميليون امضا به تحمل يکسال حبس تعزيری محکوم شد .

ساير موارد:
۱- دادگاه ايمان جلالی دبير منطقه خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی و ۳ نفر ديگر از اعضای اين حزب که از اعضای ستاد انتخاباتی حسين آفريده بودند ، برگزار شد .
۲- مجوز فعاليت انجمن " ژيار " کرمانشاه لغو گرديد .
۳- مقامت امنيتی از برگزاری مراسم سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران و حضور اعضای نهضت بر سر مزار آيت الله طالقانی جلوگيری به عمل آورد .
۴- از برگزاری ششمين سالگرد درگذشت دکتر يدالله سحابی در حسينيه ارشاد ممانعت به عمل آمد و به حاضران بر سر مزار او در بقعه امامزاده عبدالله اجازه برگزاری مراسم و سخنرانی داده نشد .
۵- مأموران حراست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان مانع ادامه سخنرانی محمد علی دادخواه عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که در نمايشگاه مطبوعات اصفهان در حال سخنرانی در مورد آزادی بيان در پيش از اسلام - بود شدند .
۶- آيت الله کاظمينی بروجردی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين و در وضعيت نامناسب جسمی و روحی به سر ميبرد .
۷- کاوه عزيز پور که پيشتر به اتهام ارتباط با احزاب اپوزيسيون کرد بازداشت شده بود ، در سن ۲۵ سالگی در زندان درگذشت .

سوم وضعيت کتاب و مطبوعات ، نويسندگان و روزنامه نگاران:
حمايت از آزادی عقيده و بيان ، از ارکان ضروری يک جامعه دموکراتيک است. پاسداری از اين آزادی و لوازم آن اعم از آزادی کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسايل وبدون ملاحظات مرزی برای تحصيل و اعمال سايرآزاديهای اساسی ، پيش زمينه ای ضروری محسوب می شود .
کوشش حاکميت در تضعيف هرچه بيشتر مبانی اين حق بنيادين از طريق پيگردهای اجرايی و قضايی اصحاب مطبوعات و تسلط فضای ترس و خود سانسوری بر مطبوعات ، آزادی کسب و انتشار اطلاعات را به حداقل تقليل داده است .
در سه ماهه ی اول امسال ، دست کم ۷ نفر از اهالی مطبوعات و رسانه ها به محاکم احضار شدند ، ۴ نفر بازداشت ، ۱۸ نفر محاکمه و ۶ نفر نيز به موجب احکام محاکم به کيفرجزايی محکوم شدند . همچنين ۶ سايت اينترنتی غير همسوبا سياستهای حاکم به ترفند فيلترينگ گرفتار آمدند .گزارش زيرحاصل اينگونه برخوردها ست

احضار به محاکم:
۱- کاوه اشتهاردی مدير مسئول روزنامه ی" ايران" به دادگاه احضار شد .
۲- ليلا مدنی مدير مسئول هفته نامه ی "کرفتو" به دادگاه احضار شد .
۳- حميد عطريانفر مدير مسئول هفته نامه ی " شهروند امروز" به دادگاه فراخوانده شد .
۴- عباس سليمی نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران ، شورش گلکار، و رضا گلپور چمن کوهی نويسنده کتاب "شنود اشباح" به دادگاه فراخوانده شدند .
۵- مدير مسئول سايت "بهارستان ايران " و سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم به دادگاه فراخوانده شد.

محاکمات انجام شده:
۱- جلسه رسيدگی به اتهامات مرتضی فلاح ميبدی مدير مسئول روزنامه توقيف شده "اقبال" ، بهزاد روحی مدير مسئول ماهنامه "بهارتاش" ، مرتضی الويری مدير مسئول وقت روزنامه "همشهری" ، مسعود فخری طباطبائی مدير مسئول ماهنامه ی "سينمای امروز" ، اسرافيل عبادتی مدير مسئول روزنامه ی "کار و کارگر" ، حسين ضيائی مدير مسئول وقت روزنامه ی "ايران" ، علی اکبر مسگران مدير مسئول هفته نامه ی " ديروز، امروز، فردا "، قلی شيخی مدير مسئول روزنامه ی "توسعه " ، منصور جمشيدی مدير مسئول هفته نامه ی "صبح آزادی" ، الياس حضرتی مدير مسئوول روزنامه ی "اعتماد" ، جليل مقدم مدير مسئول روزنامه ی "اسرار" و محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده "ياس نو" برگزار شد .
۲- جلسه ی رسيدگی به اتهامات کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه ی توقيف شده ی "نامه" ، محمد مهدی مظاهری مدير مسئول وقت روزنامه ی "جوان" ، مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه "مردمسالاری" ، حسين مختاريان مدير مسئول روزنامه ی توقيف شده "آزاد" ، حميد رضا زاهدی مدير مسئول نشريه ی توقيف شده دوران امروز ، تجديد و به وقت ديگری موکول شد .
۳- نجات علی شعبانی سردبير و سونيا عليزاده يکی از نويسندگان ماهنامه ی "بهارتاش" محاکمه شدند .
۴- جلسه ی رسيدگی به اتهامات رضا عباس زاده سردبير هفته نامه ی "صبح آزادی" برگزار شد .
۵- شيرکوجهانی اصل ، روزنامه نگار ، عکاس و فيلمساز در مهاباد محاکمه گرديد .
۶- جلسه ی رسيدگی به اتهام مسعود حيدری مدير عامل سابق ايلنا ( خبرگزاری کار ايران ) برگزار شد .
۷- کيفرخواست دادستان عليه علی صادقی مدير وقت سايت بازتاب صادر شد .

بازداشت:
۱- هوشنگ مظاهری نويسنده و مورخ به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی اصفهان احضار شد و به دليل ناتوانی از توديع وثيقه بازداشت گرديد .
۲- اسماعيل جعفری ( وب نگار ) بازداشت شد .
۳- سيد ظهور نبوی چاشمی از نويسندگان مجله ی توقيف شده ی "سرزمين آريايی" بازداشت گرديد .
۴- مسعود رفيعی طالقانی ( روزنامه نگار ) بازداشت گرديد .

احکام قضايی:
۱- علی قنبری مدير مسئول هفته نامه ی " زاگرس" و نماينده دوره های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به پرداخت ۵ ميليون ريال جزای نقدی در حق دولت ، بدل از ۳ ماه و يک روز حبس ، و ۴ ماه محروميت از مسئوليتهای مطبوعاتی محکوم شد .
۲- سيد مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه ی "رسالت" به پرداخت ۱ ميليون ريال جزای نقدی در حق دولت ، بدل از ۳ ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شد .
۳- هومن خلج هدايتی مدير مسئول روزنامه ی "خوب انديش" به پرداخت ۲۰ ميليون ريال جزای نقدی و لغو مجوز انتشار محکوم شد .
۴- مدير مسئول روزنامه ی "شاخه ی سبز" از روزنامه های محلی قم به يک سال ونيم حبس تعزيری محکوم شد
۵- حکم محکوميت محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۱ سال حبس تعزيری در دادگاه تجديد نظر تأييد شد .
۶- حکم ۱ سال حبس تعزيری داود ( کاوه ) جوانمرد فعال مطبوعاتی کرد در دادگاه تجديد نظر تأييدشد .

فيلترينگ سايتهای اينترنتی:
۱- سايتهای ميدان زنان ، مدرسه ی فمينيستی ، کانون زنان ايرانی ، تغيير برای برابری ، فرارو و چند وبلاگ فيلتر شدند .
۲- خبرگزاری فارس برای ۳ روز توقيف شد .

چهارم وضعيت زنان:
حمايت از حقوق برابر زنان ، نفی تبعيض جنسی و گسترش زمينه های حصول برابری واقعی زنان با مردان از اهداف اساسی اسناد و معاهدات متعدد بين المللی و نهادها و فعاليتهای ملل متحد است .
به رغم موضع اسناد لازم الاجرای حقوق بشری و قانون اساسی ، متاسفانه نظام سياسی نه تنها اراده ای برای تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان ندارد بلکه، بلند شدن بانگ تغيير برای برابری را نيز بر نمی تابد .
شبح حبس و شلاق و زجر ، همچنان در تعقيب هواداران جنبشی است که در اعتراضی نجيب و آرام به دنبال "تغيير برای برابری" اند .
آخرين اخبار از احضار ۳ تن از اين فعالان ، بازداشت يک نفر و محکوميت جزائی ۳ نفر ديگر حکايت دارد :

احضار:
جلوه جواهری ، پروين اردلان و مريم حسين خواه ، از فعالين کمپين يک ميليون امضا ، به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احضار شدند .

بازداشت:
خديجه مقدم از اعضای کميته مادران کمپين يک ميليون امضا در منزل خود دستگير و به دليل ناتوانی از پرداخت وثيقه بازداشت شد .

احکام قضايی:
۱- شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب ، ناهيد جعفری ، فعال جنبش زنان را به ۶ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد .
۲- پروين اردلان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۲ تا ۳ سال حبس تعليقی با احتساب ايام بازداشت قبلی محکوم گرديد .
۳- رضوان مقدم ، عضو کمپين يک ميليون امضا ، توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به ۶ ماه حبس تعليقی و ۱۰ ضربه شلاق ، که به مدت ۳ سال تعليق شده است محکوم شد .

ساير موارد:
۱- بيش از ۴۰۰ دانشجو و فعال زن ، به همراه بيش از ۳۰۰ دانشجو و فعال مرد ، با صدور بيانيه ای به اعمال سهميه بندی جنسيتی در دانشگاهها اعتراض کردند .
۲- ۵۰۰ فعال مدنی و سياسی با انتشار بيانيه ای نسبت به ادامه بازداشت ۷ ماهه روناک صفارزاده و هانا عبدی ، واکنش نشان دادند .

پنجم وضعيت متهمين زير ۱۸ سال:
کودکان بعلت عدم تکامل رشد قوای بدنی و فکری به حمايتهای قانونی مناسب جهت رشد اجتماعی و اخلاقی خود نيازمندند . از نظر کنوانسيون حقوق کودک ( ۱۹۸۹ ) که دولت ايران نيز آنرا به تصويب رسانده است ، منظور از کودک ، افراد انسانی زير ۱۸ سال هستند .
ماده ۳۷ اين کنوانسيون ، اعدام کودکان زير ۱۸ سال را ممنوع کرده است .
بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نيز که بدون قيد و شرط مورد پذيرش و تصويب دولت ايران قرار گرفته است ، افراد زير ۱۸ سال را از شمول احکام اعدام خارج دانسته است .
با اين حال ، نظام قضائی ايران به کرات ، عدم پايبندی خود به اين تعهد حقوقی و اخلاقی را با اعدام يا قصاص ده ها نوجوان زير ۱۸ سال نشان داده است و همواره نيز در برابر چشمان شاهد جهانيان به انکار وقوع آنها پرداخته است .
در حال حاضر ، دست کم ۷۴ نفر از نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم مستوجب کيفر مرگ ، کمتر از ۱۸ سال داشته اند ، در آستانه يا منتظر آويخته شدن از طناب دار هستند .
از اينگونه متهمين از ابتدای سال تا کنون ، دونفر زندگی خود را از دست داده اند :
۱- محمد حسن زاده ، نوجوانی که در سن ۱۵ سالگی به مرگ محکوم شده بود ، در بيست و يکم خرداد ماه ۱۳۸۷ ، در حالی در سنندج به دار آويخته شد که تنها حدود ۱۷ سال داشت .
۲- جواد شجاعی ، بخاطر جرمی که در هنگام ارتکاب آن فقط ۱۶ سال داشت ، به دار آويخته شد .
در آخرين اخبار ، در ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ ماه ، اخباری مبنی بر اعدام دو تن از نوجوانان ، بهنود شجاعی و محمد فدايی منتشر شد .

ششم وضعيت معلمان:
شايد هيچيک از دولتمردان ايران در عالم نظر ، منکر اهميت نهاد آموزش و پرورش نباشد ، اما در عمل ، دستگاه عظيم آموزش و پرورش به يکی از کم اهميت ترين ، بی رمق ترين ، ضعيف ترين و بی پشتوانه ترين ساختارهای کشور تبديل شده است و حل دغدغه های معيشتی و منزلتی نقش آفرينان آن در پايين ترين سطوح توجه سياستگزاران و مجريان قرار دارد .
تحقق دو خواسته ی محوری فرهنگيان ، يعنی : اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزايا برای کارکنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه ، همچنان معوق و معطل مانده است و پيگيری اين خواسته ها ، به جای اجابت درخواست های قانونی ، پيامدهای اداری و کيفری را برای آنان به ارمغان آورده است.
گزارش وضعيت حقوق بشر در حوزه فرهنگيان در بهار ۱۳۸۷ به شرح زير است :
۱- گودرز شفيعيان دبير آموزش و پرورش شهرستان ممسنی توسط هیأت بدوی سازمان آموزش و پرورش استان فارس احضار شد . ( ۲۳/۲/۸۷)
۲- محمود دهقان آزاد معلم نابينای عضو هیأت مديره کانون صنفی معلمان تهران به هیأت بدوی تخلفات اداری تهران احضار شد . ( ۲۴/۲/۸۷ )
۳- مير اکبر رئيس زاده عضو هیأت مديره کانون صنفی معلمان ايران بطور تلفنی به شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شد . ( ۳۱/۲/۸۷ )
۴- آقايان حيدر زمان و رامين زندنيا از فعالين کانون صنفی فرهنگيان استان کردستان به حراست فرمانداری سنندج احضار شدند . ( ۱۰/۲/۸۷)
۵- مجتبی ابطحی عضو کانون صنفی فرهنگيان خمينی شهر به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد .
۶- محمود باقری به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد که با توجه به وضعيت وی برای ۵ سال به حالت تعليق در آمد
۷- مسعود کرد پور دبير در شهرستان بوکان، از سوی هیأتهای بدوی و تجديد نظر رسيدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به ۲ سال تبعيد به شهرستان تکاب محکوم شد .
۸- نبی الله باستان ، عضو هیأت مؤسس کانون صنفی معلمان چهار محال و بختياری به يک سال زندان محکوم شد
۹- محمد داوری عضو شورای مرکزی و مسئول کميته اطلاع رسانی سازمان معلمان ايران ، بعد از خروج از مدرسه ، بوسيله نيروهای امنيتی پايگاه هشتم نيروی انتظامی تهران دستگير و پس از بازجويی در قرارگاه ، قرار بازداشت و مجوز تفتيش از منزل او توسط قاضی کشيک دادسرا صادر شد . همزمان با اين اقدام ، دفتر سازمان معلمان نيز بدون حکم قضايی مورد تفتيش قرار گرفته و تمام اسناد و نشريات موجود در آن توقيف شده و کارکنان دفتر هم برای ۲۴ ساعت در بازداشت به سر بردند .
۱۰- نيروهای امنيتی طی تماسی با دبير کل سازمان معلمان ايران ، مانع شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسه ی بزرگداشت روز معلم و کارگر که از طرف کانون مدافعان حقوق بشر برگزار می گرديد ، شدند .
۱۱- معلمان اردبيل در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردين در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اعتصاب کردند .
۱۲- معلمان شهرستان رباط کريم تهران از روز چهارشنبه ۲۱ فرورين ۸۷ دست به اعتصابی نامحدود زدند .
۱۳- معلمان اسلامشهر و شهريار بخاطر عدم پرداخت اضافه تدريس های ۵ ماه آخر سال ۱۳۸۶ از رفتن به کلاسها خودداری کردند .
۱۴- معلمان شهرهای سنندج ، کرمانشاه ، مريوان ، خمينی شهر و سقز در روز ۱۲ ارديبهشت (روز معلم ) تجمعات اعتراض آميزی برگزار کردند .
۱۵- بيش از ۲۵۰۰ نفر از معلمان و بازنشستگان کرمانشاه ، در اعتراض به عدم پرداخت اضافه کاريها و پاداش پايان خدمت خود در مقابل سازمان آموزش و پرورش استان تجمع کردند.(۱۶/۲/۸۷)
۱۶- معلمان شهرستان ملاير در اعتراض به مشکلات معيشتی خود در محل سينما فرهنگيان اين شهرستان نشست ۲۰۰ نفره ای برگزار کردند . ( ۱۶/۲/۸۷)
۱۷- ديوان عدالت اداری طرح پلکانی افزايش معکوس حقوق کارکنان دولت را خلاف برنامه ۲۰ ساله توسعه دانست و ابطال کرد .
۱۸- عده ای از مأموران نيروی انتظامی به بهانه ی دستگيری مجرمی ، بدون مجوز قانونی وارد هنرستان شهيد باهنر گناوه شدند که مورد اعتراض و مقاومت مسئولان هنرستان قرار گرفتند .
۱۹- عده ای از بازنشستگان سنندج در اعتراض به تبديل پاداش پايان خدمت خود به سهام عدالت ، در مقابل سازمان آموزش و پرورش کردستان تجمع کردند .
۲۰- عده ای از معلمان حق التدريسی در شيراز و در اعتراض به اظهارات وزيرآموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام آنها ، تجمع کردند .
۲۱- کانون صنفی معلمان تهران در حمايت از فرزاد کمانگر ، معلم کردی که سال پيش به اعدام محکوم شد ، بيانيه ای صادر کردند .
۲۲- وکيل مدافع فرزاد کمانگر ، در گفتگويی ( ۱۱/۳/۱۳۸۷ ) از وضعيت خطرناک نگهداری موکلش در بند ۵ زندان رجائی شهر کرج ابراز نگرانی کرد .
۲۳- اتحاديه جهانی معلمان در نامه ای به مقامات ايران ، لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر را خواستارشد.

هفتم وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم:
شرايط اقتصادی زندگی مردم بخشی از زير بنا و چارچوب لازم برای حفظ شئون حيات انسانی و در نتيجه تهيه پيش نيازهای لازم برای حفظ حقوق انسانی آحاد جامعه است . در مورد مؤلفه های اقتصادی که جامعه با آن روبرو است موارد زير از اهم نکات قابل تأمل محسوب می شود :
۱- با توجه به نتايج سرشماری ۱۳۸۵ که اخيرا" منتشر شده ، مشخص می شود که تعداد بيکاران بين دو سر شماری ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ افزايش يافته است . با توجه به تعريف دقيق بيکاری ، مبنی بر شاغل شمردن هرکس که در هفته قبل يک ساعت شاغل بوده است ، می توان دريافت که فشار بيکاری به جامعه بيش از آن چيزی است که آمارهای رسمی نشان می دهد . از آنجا که در بين سالهای ۱۳۸۵ تا کنون نيز شاهد تحرک قابل ملاحظه در امر سرمايه گذاری و توليد نبوده ايم و فشارهای اقتصادی خارجی نيز افزايش يافته ، می توان استنتاج کرد که تعداد بيکاران در سه سال اخير نيز کاهش نيافته است . اين امر خصوصا" با توجه به ساختار جوان جمعيت کشور و بالا بودن نرخ بيکاری در جوانان و خصوصا" در بين دختران جوان ، سنين فعاليت ، ابعاد و آسيبهای اجتماعی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته است . آسيب های اجتماعی از نوع اعتياد جوانان به طور مشخص ارتباط مستقيم با بيکاری دارد .
۲- در سالهای اخير بهانه لازم برای اعمال فشارها ی خارجی از طريق برخی موضع گيری های غير ضرور بعضی مقامات اجرائی فراهم شده که از طريق تحريم های جديد ، شرايط اقتصادی کشور را با مشکلات بيشتری روبرو ساخته است . در اين مورد عکس العمل متعارف مسئولين انکار واقعيت ها و اجتناب از قبول مسئوليت بوده است .
۳- نابسامانی شرايط اقتصادی ، خود را در افزايش نرخ تورم ظاهر کرده است که طی سالهای اخير به حدود ۲۵ درصد رسيده و احتمال افزايش بيشتر آن نيز می رود . اين امر اکثر مردم و خصوصا" اقشار حقوق بگير را با مشکلات معيشتی و تنگنا روبرو ساخته است .
۴- توجه دولت به واردات کالا که از طريق هزينه کردن در آمدهای نفتی ايجاد شده است ، بخش های مختلف توليد داخلی را با مشکل فزاينده روبرو کرده ، به نحوی که امکان تداوم اشتغال گروههای بزرگی از نيروی کار با خطر روبرو بوده است . اين امر منجر به ظهور مکرر نا آرامی های کارگری شده است .
۵- بی توجهی به زير ساختهای اقتصادی کشور امر ارايه ی کالاها و خدمات زيربنايی را با نقصان و مشکل فزاينده روبرو کرده است ؛ قطعی گاز در زمستان و قطعی مکرر برق خود نشان از اين واقعيت است که ظرفيت های زير بنايی کشور دچار آسيب فرسايش و تنگنای اساسی است . در عين حال مسئولين امر وعده تداوم و تشديد اين شرايط را در آينده نزديک نيز مطرح می کنند .
۶- وابستگی در آمدهای بودجه به نفت ، و وابستگی واردات کشور به درآمدهای نفتی ، در حد بی سابقه ای قرار گرفته و اين امر کشور را در معرض خطر کردهای عمده از جانب نوسان قيمت نفت قرار داده است .
۷- چگونگی تدوين و اجرای بودجه يکی از ملاحظات تاريخی احقاق حقوق اجتماعی مردم جوامع مختلف و از جمله ملت ايران از نهضت مشروطه به بعد بوده است . شفاف بودن بودجه و پاسخ گويی دولتها در مورد چگونگی کسب و هزينه کردن منابع عمومی از ملاحظات محوری در قوانين اساسی و از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است .اين وجه ، از وجوه برجسته در حفظ حقوق هر ملت تلقی ميشود . با انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط دولت ، که نقش کارشناسی تنظيم بودجه و نظارت حين اجرا را به عهده داشت و همچنين تغيير در شکل بودجه ، شفافيت امر هزينه منابع عمومی به نحو بی سابقه ای دچار خدشه شده است . در همين ارتباط عدم آمادگی قوه مجريه در ارايه گزارش پيرامون چگونگی هزينه کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت ، طی سالهای اخير ، به ابعاد اين عدم شفافيت در چگونگی اداره و مصرف منابع عمومی نسلهای حال و آينده افزوده است .
۸- بانک ها امانت دار سپرده های مردم هستند و طبق قوانين جاری کشور بايستی سپرده های مردم را در بهترين زمينه ها سرمايه گذاری کرده و منافع سپرده گذار را محافظت نمايند . در حالی که طی سالهای اخير به نحو بی سابقه ای اين سپرده ها بر اساس تکاليف تعيين شده دولتی هزينه شده است ، به نحوی که در امر تخصيص منابع بانکها ، استانداری ها نيز دخيل شده اند . اين شيوه ها منابع بانکها را به نحو بی سابقه ای ضايع کرده و عدم باز پرداخت وامها را افزايش داده است . با توجه به تعيين دستوری سود سپرده در سطح پايين تر از نرخ تورم رسمی ، ارزش واقعی سپرده های مردم کاهش يافته و حقوق سپرده گذاران ، که اکثرا" از اقشار ضعيف جامعه هستند ، در حد وسيع ضايع شده است .

خاتمه:
کانون مدافعان حقوق بشر " با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق بنيادين بشر ، حيثيت و ارزش شخصيت انسانی و تساوی حقوق ميان زن و مرد " و ابراز تأسف و ناخشنودی از وضعيت جاری نقض مداوم حقوق بشر در ايران وعدم عنايت برخی ازمسئوولين ذی ربط به تجديدنظر در رويکردها و سياستهای دولتی که هشدار می دهد : تحقق عدالت و آزادی فردی و اجتماعی در ايران امروز را به رؤيايی دوردست و ناممکن تبديل کرده است ، به ارکان قدرت يادآور می شود .
تحکيم صلح و امنيت داخلی و بين المللی ، تشنج زدايی در روابط خارجی ، همکاری متقابل دولتها و فراهم شدن زمينه های رشد همه جانبه ی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملت ايران ، همگی در پرتو تأکيد "عملی" بر اساس عدالت ، مساوات و شناسايی حق تعيين سرنوشت مردم ، امکان پذير می باشد.
صلح و رفاه ملی تنها در چارچوب حاکميتی دموکراتيک که اساس خود را در تأمين حقوق و آزاديهای بنيادين مردم می داند ، دست يافتنی است .
کانون مدافعان ، مجموعه ی حاکميت را به ابتکار عمل و اتخاذ تدابير عاقلانه و خالی از تبليغات ميان تهی برای درمان بيماری مزمن نقض حقوق بشر و گشايش در تنگناهای سخت معيشـتی مردم و تـأمين شايسته ی آزادی و امنيت اجتماعی طبق موازين قانون اساسی و استانداردهای جهانی حقوق بشر فرا می خواند و درباره ی علايم نگران کننده و عواقب مخاطره آميز سلطه ی فضای مسموم یأس و نااميدی عمومی هشدار می دهد و آرزو می کند حاکمان کشور ، با درايت و هشياری ، مانع رويکرد ناراضيان از کوشش مدنی و مسالمت آميز ، به واکنش های خشونت بار شوند .
با آرزوی ظهور دنيايی که در آن ، آزادی بيان و عقيده و فراغت از ترس و فقر ، نه بالاترين آمال بشر، که واقعيت زندگی او باشد .

کانون مدافعان حقوق بشر
سه شنبه 31 تير 1387