به نـام خـدا

آقاي رئيس و نمايندگان محترم كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي
با سلام آنچه پيش روي شما نمايندگان محترم ملت ايران ميباشد ، اعتراضنامه خانواده هاي بازداشت شدگان ملي ـ مذهبي است كه پس از مـدت ها بي خبري از وضعيت هـمسران خود تقديم ميـگـردد تـا مـورد اقـدام جـدي و عاجل مسوولان قرار گيرد.

1- تـقي رحماني ، هـدي صــابر و رضـا عليجـانـي در تـاريـخ 24/3/82 و بــهروز طـيـرانـي در تــاريـــخ 27/3/82 دسـتـگـيـر و روانــه زنــدان شــدنــد .
2- اتـهـامـات وارده بـر ايـشــان در حـكـم بـازداشــت آقـا ي عـلـيـجـانـي كه اسـامـي 2 نـفـر ديـگـر نـيـز (رحمـاني و صـابـر) در آن بـه چـشم مـيـخـورد ، بـرانـدازي ، اقـدام عـليـه امنــيــت مـلـي و بـرگـزاري جـلـسـات مـخفـيانـه بـا دانشجويان عـنوان شـده بـود .
3 ـ از زمـان دستـگـيري تـاكنون خـانـواده ها علـي رغـم در خـواسـت هـا و مـراجـعـات مـكـرر ، مـلـا قـاتـي بــا عـزيـزان خـود نـدا شـتـنـد .
4 از زمـان دستگـيـري تـاكنون وكـلـا مـلـاقـاتـي بـا ايـشـان نـداشـتـنـد و از اتـهـامـات و دلـايـل و مـسـتـنـدات آن بـي اطـلاعـنـد و حـتـي وكـالـتـنـامـه هـا تـا تـاريـخ 31/4/82 بـه امـضـا موكـلـيـن نـرسـيـده بـود .
بـراسـتـي دلـيـل حـبـس مجـدد هـمـسـران مـا در سـلـو ل هـاي انـفـرادي و اعـمـال شــرايـط انـزوا ، عــدم مـلـاقـات ، عـدم دسـتـرسـي بـه وكـيـل ،فـشـار روحـي و روانــي ، بـا زداشـتـگـا ه هـا ي بـدون نـظـارت و . چـيـسـت ؟ مـگـر از ســال 1379 تــا 1381 نـيـرو هـاي مـلـي مـذهـبـي مـاه هــا و مـاه هـا در ســلـول هــاي انــفــرادي و شــبــانــه روز در اخــتــيــار بــازجــويــان نـبـودنـد ؟ و زيـــر و بــم زنـد گـيـنـامه هــاشـــان ، و ارتـبــاطــاتـشـان ، فـعـالــيــت هــاشــان و.. مــورد بــازجــويــي و تـحـقـيــق قــرار نــگــرفت ؟ و مـگــر ارديبـهـشـت 1382 راي دادگــاه مـبـنـي بــر تـبـرئـه مـلـي ـ مـذ هـبيون از اتــهــامــات وارده (بــرانــدازي ) صــادر نـشــد ؟ مـگــر عــزيــزان مــا از لــحــظـه آزادي تــا دسـتـگــيــري مـجــدد ، مـرتــب تــحـت كنـتـرل نـيـرو هـاي امـنـيـتي و قــرار نـداشــتـنـد ؟ پــس ايــن نـحــوه بــازداشــت و نــگــهداريشـان ايـن بــار چـــه تـوجــيـهي دارد؟ و بــه چــه جــرم و گــنــاه نــكرده اي اســت ؟
دستـگيري هـمـسران ما در پـي حوادث اخير در كـشـور صـورت پـذير فـت و پـرسش ما اين است كه:
1- نـقـش هـمـســران مــا درحــوادث چــه بــوده و اتــهـام و دلـايـل آن ومـسـتــنـدات ايــن امــر چــيــست؟ و چـرا وزارت اطـلـاعـات بـه عـنـوان بـالـا تـرين مـقـام امـنـيـتي و رسـمـي جـمـهوري اسـلـامي ايـران در ايــن رابــطـه سـكـو ت كــرده و حـتــي بــه پــرسـش خـانـواد ه هــا از ايــن وزارت بـي اعـتـنـاست ؟ و تــنــهـا بــه اعــلــام بي خبـري خــود از ايــن دســتـگيــري هــا بـســنــده نــمــوده اســت ؟
2 ـ چـرا حق و حـقـوق اوليــه و انـســانــي هـمـسـران مــا نــاديــده انــگــاشــتــه شـده و از حضور وكـيـل در مـراحــل رسـيـدگــي بــه پــرونــده خــويــش مـحـرو م شــده و از مـلــاقــات بـا خــانــواده هــاي خــود مـنـع ميـشـوند؟ چــرا هـيـچ نـهـا دي نـسـبـت بــه ايــن هـمـه تــعـرض آشكار و عـلـني بــه حـقـوق مــســلم و شـهـروندي افـراد بــاز داشــت شــده اقــدامي نـمي كـنـد و چــرا جــوابــي بــراي ســوالــات مــا وجـــود نــدارد؟

نمايندگان محتـرم
آيـا جـز ايـن اسـت كـه حـفـظ امـنـيـت كـشـور و حــوادث 18 تـيـر مــاه بـهـانـه اي بـيـش بـراي دسـتـگـيـري هـمـسـران مـا نـبـود؟ آيــا حـفـظ امنـيـت مـسـاوي بـا ســركـوب و زنـدان اسـت كـه بــا تـهـديد و زنـــدان ، ديــگـر هـيـچ صــدايي جــز صــداي حــاكــمــان در جـامــعـه شـنـيـده نـشـود ؟ آيـا بـرقــراي امــنـيـت يـرابـر بــا از بـيـن رفـتـن انـديـشمـندان و دانـشـجـويــان و روزنــامــه نـگــاران در مـمـلـكـت اســت؟ در جـهـان كـنـونـي اقـتـدار حـكو مت هـا و صـاحـبـان قـدرت بــا ميــزان بـرخــورداري شــهـرونـدان آن سـرزمـيـن از امـنـيـت شـهـر ونــدي سـنـجـيـده مي شــود و حـكـو مـت هـا مـو ظـفـنـد كـه امـنـيـت تــك تــك شـهـر ونـدان را رعــايــت و پــاســداري نـمـايـند ، امــا مـتـاسـفـانـه گــويي در سـر ز مـيـن مــا ايــن رابــطـــه مـعـكـوس اسـت فـهـم شــده اسـت .
آقاي رييس و نمايندگان محترم مصرا و بر اساس سـوگند تان در خانه ملت مبني بر پاسداشت از حقوق ملت ، مـا خـانـواده هــاي بـازداشــت شــد گـان مـلـي ـ مـذهـبـي خـوا هـان پـي گـيـري و رسيدگي عـاجـل كـميـسـيـون بـه نـقـض امـنـيـت شـهـر و ند ي هـمـسـرانـمـان و خـانـواده هـا هـسـتـــيـم . امـنـيـت شــهـرونـدان جـز در پـنـاه قـانـون و عــدالـت حـفـظ نـخــواهـد شــد و مــتـا سـفـانــه نــاديــده انـگــاشــته شــدن اصــول مـصـرح قــانــون اســاسي از جـمــلـه اصــول 32 و 37 و 38 و 39 در رابــطه بــا هـمــســران مــا مــورد اعــتـراض جــدي مــاســت . لــذ ا از آن كـمــيـسـيـون مـحـتـرم مـيـخـواهـيـم بـر اســـاس قــانــون و تـــعـــهـد و مسوولــيــت خــويــش در جــهت احــقا ق حــقــوق هــمـه شــهــرو نـدان و بــاز داشـت شــدگـــان و هـمــســران مان اقــدام عــاجــل نــمــايــنــد و بــا تــعــيــيـن كـميــتــه اي معـتـمـد بــراي مــلــا قــات بــا هــمــســرانــمــان مـــا را از وضـعيت جــســمـي و روحــي عــز يــزا نــمــان مـطـلــع ســازنـــد .

پــرويـن بـخـتـيـار نـژاد (عـلـيـجـانـي ) ــ فــريــده جــمــشـيــدي (صــابــر ) ــ لــالــه قــهــر مـــاني (طيـــرانــــي)ــ نــرگــس مــحــمــدي (رحــمـانــي ) ــ هــا لـــه ســحــا بـــي ــ مــر ضـيــه مــرتــاضــي لـنـگـرودي (پـيـمــان)ــ مـنـصـوره حـمصـيـان (مــدنــي ) ــ قــدســي مــيــر مــعــز (مــلــكــي ) ــ لــيـلــا لــيــاقـــت ( رجــــايـــــي)ــ زهــرا حــيــدر زاده ( پـــد رام ) ــ طــاهـره طــالــقــاني (بـســتــه نــگــار ) ــ مــر يــم رســو لــيــان (عــمــراني) ــ فــهــيــمــه مــلــتــي (كــاظــمــيــان) ــ نـيـره حــاج عــبـدالــوهـــاب ( مـحـمـدي اردهـــالـــي )
5/5/1382