نامه‌ی خانواده‌های قربانيان قتل‌های سياسی پس از انقلاب اسلامی به محمد خاتمی رئيس جمهور

اسامی ، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما را اعلام نماييد


سه‌شنبه ٤ شهريور ۱۳۸۲
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
به استحضار می‌رساند كه متن زير قبلا" به مسئولين ذيربط ارائه شده است ولی از آنجا كه پاسخی دريافت نشده است جهت پيگيری به اطلاع شما می‌رسانيم :
تاريخ فوت و محل دفن بسياری از اعدام شدگان پس از انقلاب اسلامی به ويژه جان باختگان سال 1367 كه جنازه هايشان را در گورهای دسته جمعی دفن كردند برای خانواده‌های داغدارشان مشخص نشده و هيچيك از ارگانهای مربوطه در اين زمينه پاسخگو نيستند.
يكی از مكانهائی كه عده‌ای از دگرانديشان و اعضای احزاب و گروههای سياسی را در آن به شكل انفرادی يا دسته جمعی دفن كرده‌اند مزار خاوران جنب قبرستان ارامنه است كه با گورستان بهائی‌ها مشترك بوده و خانواده‌های داغدار با محدوديتها و فشارهای عديده‌ای روبرو هستند از جمله :
الف اجازه هيچگونه نشانه گذاری بر خاك مزار را ندارند.
ب گورستان بهائی‌ها هر روز گسترش می‌يابد و بر جنازه‌های عزيزان ما مرده دفن می‌شود.
بسياری از عزيزان ما را در مكانهای ديگری كه برما معلوم نيست دفن كرده اند.
ما بازماندگان و خانواده‌های داغدار از مسئولين مربوطه مصرانه می‌خواهيم كه :
1 اسامی ، زمان فوت و محل دفن عزيزان ما را اعلام نمايند.
2 از دفن اموات ديگر بر خاك جان باختگان ما جلوكيری نمايند. چراكه اين امكان‌ها ناخواسته برما تحميل گرديده و ما را از آن گريزی نيست. ولی برای تازه درگذشتگان بهائی می‌توان چاره‌ای انديشيد و محلی ديگر در اختيارشان گذاشت.
3 مانع نشانه گذاری و گلكاری در مزار و محل خاك سپاری عزيزان ما نشوند.

رونوشت به :
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگران محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد