پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاه ها
مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري*

دولتهاي طرف اين پروتكل،
با توجه به اينكه اعمال غيرقانوني خشونت آميز كه امنيت اشخاص را در فرودگاههاي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي هستند در خطر، با احتمالا" در خطر، مي اندازد با عمليات امنيتي چنين فرودگاههايي تضعيف نموده و اداره وهدايت ايمن ومنظيم هواپيمايي كشوري را براي كليه دولتها مختل مي نمايد،
با عنايت به اينكه وقوع چنين اعمالي موجبات نگراني شديد جامعه بين الملي را فراهم آورده است و اينكه به منظور جلوگيري از چنين اعمالي نياز فوري جهت پيش بيني اقدامات مناسب براي مجازات مجرمان وجود دارد،
نظر به اينكه تصويب مقررات مكمل مقررات كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقد شده در مونترال به تاريخ 23سپتامبر1971 ميلادي (1/7/1350 هجري شمسي)، براي جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي هستند ضروري مي باشد،
در موارد ذيل توافق نموده اند:
ماده 1
اين پروتكل مكمل كنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقد شده در مونترال به تاريخ 23 سپتامبر1971 ميلادي (1/7/1350 هجري شمسي)، (كه از اين پس بدان (كنوانسيون) اطلاق مي شود) مي باشد و بين طرفهاي اين پروتكل به عنوان يك سند واحد خوانده و تفسير خواهد شد0
ماده 2
1- در ماده (1) كنوانسيون، موارد زير به عنوان بند جديد(1) مكرر اضافه گردد:
بند1مكرر- هر شخصي كه مرتكب جرم شود چنانچه به طور غيرقانوني و عامدا" با استفاده از هر وسيله، ماده يا اسلحه:
الف - عملي خشونت آميز عليه شخصي در فرودگاهي كه در خدمت هواپيماييي كشوري بين‏المللي است انجام دهد كه منجربه،يا احتمالا" منجر به جراحت جدي يا مرگ شخص گرد، يا
ب - تاسيسات فرودگاهي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي است يا هواپيماييي را كه در سرويس نيست و در آن متسقر است نابود سازد يا آسيب جدي به آن وارد نمايد يا خدمات فرودگاه را مختل كند،
اگر چنين عملي امنيت آن فرودگاه را به خطر، يا احتمالا" به خطر اندازد،
2- در جزء(الف) بند(2) ماده (1) كنوانسيون، كلمات زير پس از كلمات (بند1) اضافه گردد:
(يا بند1 مكرر)
ماده 3
در ماده (5) كنوانسيون موارد زير به عنوان بند(2)مكرر افزوده شود:
بند2مكرر- هر دولت متعاهد در مواردي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و اورا به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء(الف) بند(1)اين ماده مسترد نكند درصورت لزوم اقداماتي را جهت تعيين صلاحيت قضائي خود نسبت به جرائم موضوع ماده (1)،بند (1) مكرر وبند(2) ماده (1)، تا آنجا كه آن بند در ارتباط با اين جرائم باشد نيز اتخاذ خواهد نمود0
ماده 4
اين پروتكل براي امضاي دولتهاي شركت كننده دركنفرانس بين‏المللي حقوق هوايي كه از تاريخ 9 تا 24 فوريه 1988 ميلادي (21/11/1366تا5/12/1366هجري شمسي) مفتوح خواهد بود0 اين پروتكل پس از اول مارس 1988 ميلادي (11/12/1366هجري شمسي) براي امضاي كليه دولتها در لندن، مسكو، واشنگتن ومونترال تا زماني كه طبق ماده (6) لازم الاجراء گردد، مفتوح خواهد بود0
ماده 5
1- اين پروتكل منوط به تصويب دولتهاي امضاء كننده خواهدبود0
2- هر دولتي كه جزء دولتهاي متعاهد نباشد، چنانچه همزمان كنوانسيون را طبق ماده (15) آن تصويب نمايد يا به آن ملحق شود، مي تواند اين پروتكل را تصويب نمايد0
3- اسناد تصويب نزد دولتهاي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي، بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و ايالات متحده آمريكا يا سازمان بين‏المللي هواپيمايي كشوري كه بدين وسيله به عنوان امناي اسناد تعيين مي شوند، توديع خواهد شد0
ماده 6
1- به محض اينكه ده دولت امضاء كننده اسناد تصويب اين پروتكل را توديع كنند، سي روز پس از تاريخ توديع دهمين سند تصويب، بين آنان لازم الاجراء خواهد شد0 اين پروتكل براي هر دولتي كه سند تصويب خود را پس از آن تاريخ توديع نمايد، در سي امين روز پس از توديع سند تصويب آن لازم الاجراء خواهد گرديد0
2- به مجرد اينكه اين پروتكل لازم الاجرا گردد به وسيله امناي اسناد مطابق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد وبه موجب ماده (83) كنونسيون هواپيمايي كشوري بين‏المللي (شيكاگو1944ميلادي -1323 هجري شمسي) ثبت خواهد شد0
ماده 7
1- اين پروتكل پس از لازم الاجراء شدن براي الحاق هر دولت غير امضاء كننده مفتوح خواهد بود0
2- هر دولتي كه جزء دولتهاي متعاهد كنوانسيون نباشد، چنانچه همزمان كنوانسيون را طبق ماده (15) آن تصويب نمايد يا به آن ملحق شود، مي تواند به اين پروتكل ملحق گردد0
3- اسناد الحاق نزد امناي اسناد توديع خواهد شد و الحاق سي روز پس از توديع نافذ خواهد گرديد0
ماده 8
1- هر يك از طرفهاي اين پروتكل مي توان با اطلاع كتبي به امناي اسناد، از اين پروتكل اعلام انصراف نمايد0
2- اعلام انصراف شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه از سوي امناي اسناد نافذ خواهد شد0
3- اعلام انصراف از اين پروتكل به خودي خود اعتباراعلام انصراف از كنوانسيون را ندارد0
4- اعلام انصراف از كنوانسيون از سي دولت متعاهدبه كنوانسيون- كه اين پروتكل مكمل آن مي باشد- به منزله انصراف از اين پروتكل نيز تلقي مي گردد0
ماده 9
1- امناي اسناد فورا" مراتب زير را به كليه دولتهاي امضاء كننده و ملحق شده به اين پروتكل و كليه دولتهاي امضاء كننده و ملحق شده به كنوانسيون اطلاع خواهند داد:
الف - تاريخ هر امضاء و تاريخ توديع هر سندتصويب يا الحاق به اين پروتكل، و
ب - دريافت هر گونه اطلاعيه اعلام انصراف از اين پروتكل و تاريخ آن 0
2- امناي اسناد، دولتهاي موضوع بند(1) را از تاريخي كه اين پروتكل طبق ماده (6) لازم الاجراء مي گردد، نيز مطلع خواهندنمود0
با تائيد مطالب فوق، نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود براي اين منظور به طورمقتضي اختيار يافته اند، اين پورتكل را امضاء نمودند0
اين پروتكل در مونترال به تاريخ بيست و چهارم فوريه يكهزارو نهصد و هشتاد و هشت ميلادي (5/12/1366هجري شمسي) در چهار نسخه اصلي كه هر كدام در چهار متن به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي تدوين شده، تهيه گرديد0

*مصوب 22/12/1379 مجلس شوراي اسلامي