ترجمه: اردشیر امیر ارجمند

تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ
مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب قطعنامه ی ۵۰/۱۹۸۴ مورخ ۲۵ مه ۱۹۸۴

1- در کشور هایی که مجازات مرگ الغا نشده است، این مجازات فقط برای مهمترین جرائم منظور شده و تفاهم حاصل است که دامنه ی آن فراتر از جرایم عمومی با عواقب مرگ آور و بسیار وخیم نخواهد رفت.
2 - مجازات اعدام فقط در مورد جرمی به کار خواهد رفت که برای آن مجازات مرگ طبق قانون موجود در زمان ارتکاب مقرر شده باشد، و این تفاهم حاصل است که اگر متعاقب ارتکاب جرم، مقرراتی طبق قانون برای مجازات سبک تری پیش بینی شود، مجرم از این امر منتفع خواهد شد.
3- افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نشده و نیز مجازات مرگ علیه زنان حامله یا مادرانی که تازه فرزندی به دنیا آوردها اند و یا افراد مجنون اجرا نخواهد شد.
4- مجازات اعدام در مواردی اعمال خواهد شد که مجرمیت فرد متهم بر اساس ادله و شواهد روشن و قانع کننده بوده و هیچ گونه جایی برای توجیه دیگری از حقایق ذی ربط باقی نمانده باشد.
5- مجازات اعدام فقط در اجرای قضاوت صادره توسط دادگاه ذی صلاحیت پس از طی مراحل قانونی که شامل کلیه تدابیر احتیاطی به منظور حصول اطمینان از انجام محاکمه ی منصفانه و حداقل مطابق با مندرجات ماده ی ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حق افراد مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی که جهت آن مجازات اعدام قابل تحمیل است، به منظور دسترسی به معاضدت حقوقی درکلیه مراحل رسیدگی، اعمال خواهد شد.
6- هر فرد محکوم به مرگ باید حق درخواست تجدید نظر به دادگاهی با صلاحیت بالاتر داشته باشد، و تدابیری صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که چنین تجدید نظری اجباری باشد.
7- هر فرد محکوم به مرگ باید حق درخواست و جستجوی عفو یا تخفیف مجازات در همه ی موارد مجازات اعدام قابل اعطا می باشد.
8- مجازات اعدام مادام که مراحل تجدید نظر یا روش دیگری در خصوص عفو یا تخفیف مجازات در جریان است، اجرا نخواهد شد.
9- در مواردی که مجازات اعدام صورت می گیرد، این اقدام به نحوی صورت خواهد گرفت که حداقل رنج ممکنه را وارد نماید.