دکتر کاظم سامی شهید راه آزادی و خدمتگزار مردم


پروانه و داریوش فروهر، شهیدان راه آزادی


محمد جعفر پوینده - مجید شریف - محمد مختاری