پیش از اینکه به دو موضوع جداگانه "مراجعه مستقیم به آرای عمومی" (Referendum) و همه پرسی (Plebiscites) بمثابه ابزارِ عوام باوری (Populism) و استراتژیِ نخبگان سیاسی و رهبرانِ خودکامه در سه نوع سیستم دمکراتیک و  آزاد (free)، نیمه دمکراتیک (partly free) و غیر دمکراتیک و استبدادی (not free)، بپردازیم، پیش درآمدی در جهت درک عمیقتر موضوع ارائه میگردد....

تازه‌های وضعیت حقوق بشر در ایران

تازه‌های وضعیت نظام قضائی در ایران

تازه‌های کشتار زندانیان سیاسی در ایران

تازه‌های قتل‌های زنجیره‌ای در ایران

تازه‌های دادگاه جزائی بین‌المللی

تازه‌های میثاق‌های بین‌المللی

تازه‌های گفتارها و نوشتارها

تازه‌های گذار به دموکراسی