تغییرات زیست محیطی و حقوق بشر

کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار می دهند که تغییرات آب و هوائی نه تنها حقوق اولیه بشر مانند دسترسی به غذا، آب آشامیدنی، مسکن و بهداشت را بیش از پیش به خطر می اندازد بلکه نبود و یا کمبود این امکانات باعث درگیری های مسلحانه، جنگ و مرگ میر انسانی می شود.