اساسنامه

جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر
Iranian Society for the Defense of Freedom and Human Rights

مقدمه

  • از آنجا كه هر فردی ميتواند بدون هيچگونه تبعيضی از كليه حقوق و آزاديهای مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر بهره مند گردد.
  • از آنجا كه هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بين الملی، حقوق و آزاديهائی را كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر ذكر گرديده است، تامين نمايد و آنها را بموقع اجراء گذارد.
  • از آنجا كه حقوق انسانی را بايد با وضع و اجرای قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين علاج به قيام برضد سلطه انسان بر انسان مجبور نگردد.


جمعيت دفاع از حقوق بشر در ایران تامين حقوق و آزاديهای مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر را برای مردم ايران وجهه كوشش و همت خود قرار ميدهد.

 

فصل اول – مشخصات جمعيت

ماده اول – نام:
جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

ماده دوم – موضوع فعاليت:
احياء و تامين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مردم ايران كه بموجب اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی، بویژه ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برقرار گرديده و مبارزه عليه هر نوع تهديد و تجاوز به حقوق انسانی و همكاری با سازمانهای بين المللی مدافع حقوق بشر موضوع فعاليت اين جمعيت است.
جمعيت به هيچ يك از احزاب و گروههای سياسی داخلی و خارجی بستگی ندارد.

ماده سوم – مركز اصلی:
مركز اصلی جمعيت در تهران است. كميته اجرائی ميتواند در صورت اقتضا به تاسيس شعب و نمايندگی در شهرستانها و خارج از كشور اقدام نمايد.
تبصره 1 - بنابر وضعیت وشرایط ویژه ای که جمهوری اسلامی نسبت به تضیع و پایمال کردن حقوق اولیه انسانی بوجود آورده است، كميته اجرائی جمعیت بطور موقت در خارج از كشور (کانادا) قرار دارد.

ماده چهارم – مدت:
جمعيت برای مدت نامحدود تاسيس ميشود.

ماده پنجم – دارائی:
درآمد جمعيت از محل حق عضويت و كمك اعضاء و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی هوادار جمعيت تامين ميشود.

ماده ششم – عضويت:
الف- امضاء كنندگان اين اساسنامه اعضاء موسس جمعيت شناخته ميشوند.
ب - هر ايرانی كه به حقوق ملی و آزاديهای مندرج در اعلامیه حجهانی حقوق بشر و آرمانهای حقوق بشر ايمان و اعتقاد داشته و از اخلاق اجتماعی و سياسی برخوردار باشد ميتواند با تصويب كميته اجرائی به عضويت جمعيت پذيرفته شود.
ج ـ هر عضو جمعيت كه از اصول و هدفهای آن تخطی كند پس از تصويب كميته اجرائی از عضويت محروم خواهد شد.


فصل دوم – اركان جمعيت

ماده هفتم – اركان اصلی جمعيت عبارت است از:
١ـ هيئت عمومی (كنگره). ٢ـ شورای مركزی. ٣ـ كميته اجرائی.
تبصره 2: در حال حاضر فقط کمیته اجرائی فعال است

ماده هشتم – اركان فرعی جمعيت عبارت است از:
1- كميسيون ميثاق بين المللي حقوق مدنی و سياسی.
2- كميسيون ميثاق بين المللي حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
3- کمیسیون ميثاق بين المللي حذف کليه اشکال تبعيض نژادي
4- کمیسیون ميثاق بين المللي حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان
5- کمیسیون ميثاق بين المللي مخالفت با شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده
6- کمیسیون ميثاق بين المللي حقوق کودک
7- کمیسیون ميثاق بين المللي در مورد جلوگيري و مجازات کشتار دسته جمعي (قتل عام)
8- کمیسیون ميثاق بين المللي در مورد وضعیت پناهندگان
9- کمیسیون در مورد وضعیت کارگران
10- كميسيون معاضدت قضائی
11- كميسيون ارتباطات (داخلی و خارجی).
12- كميسيون انتشارات و تبليغات.
13- كميسيون امور مالی و تداركات.

ماده نهم – هيئت عمومی (كنگره)
هيئت عمومی (كنگره) از اجتماع كليه اعضاء يا نمايندگان آنها هر دو سال يك بار تشكيل ميشود.
تبصره 3– ترتيب تشكيل شعب جمعيت در شهرستانها و نحوه انتخاب نمايندگان هر شهرستان و عده آنان همچنين ترتيب دعوت و تشكيل هيئت عمومی – اداره جلسات آن و مقررات مربوط به رسميت جلسه و اخذ رای بر طبق آئين نامه جداگانه خواهد بود كه بوسيله كميته اجرائی تهيه و با تصويب شورای مركزی بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده دهم – اختيارات هيئت عمومی:
هيئت عمومی عاليترين ركن جمعيت ميباشد و اختيارات آن بقرار ذيل است:
1- استماع گزارش شورا و اخذ تصميم درباره آن.
2- انتخاب اعضاء شورای مركزی.
3- پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به شورا.
4- اتخاذ تصميم درباره انحلال جمعيت.

ماده يازدهم – شورای مركزی:
شورای مركزی مركب از سی نفر است كه وسيله هيئت عمومی برای مدت دو سال انتخاب ميشوند. شورای مركزی از بين خود يك رئيس، يك نايب و رئيس و يك منشی انتخاب خواهدنمود.
تبصره4 – هيئت موسس اولين شورای مركزی جمعيت برای مدت دو سال خواهد بود.

ماده دوازدهم – اختيارات و وظايف شورای مركزی:
1- انتخاب كميته اجرائی جمعيت.
2- تعيين و تصويب خط مشی جمعيت.
3- رسيدگی به گزارشها و پيشنهادهای كميته اجرائی و اخذ تصميم درباره آنها.
4- بررسی و تصويب ترازنامه مالی – تعيين بودجه – و تعيين تكليف دارائی جمعيت طبق ماده هيجدهم.
5- پيشنهاد تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه به هيئت عمومی.
تبصره5 – ترتيب دعوت و تشكيل جلسه شورای مركزی و اداره جلسات آن و مقررات مربوط به رسميت جلسه و نحوه اخذ رای بر طبق آئين نامه مذكور در تبصره ماده نهم خواهد بود.

ماده سيزدهم – كميته اجرائی:
كميته اجرائی مركب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل ميباشد كه توسط شورای مركزی برای مدت دو سال انتخاب ميشوند.
تبصره6 – تا تشكيل جلسه شورای مركزی – كميته اجرائی منتخب قبلی به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد.

ماده چهاردهم:
هيچ يك از اعضاء نميتواند بيش از سه دوره متوالی به سمت عضو كميته اجرائی انتخاب شود مگر با رای سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه شورای مركزی.

ماده پانزدهم – اختيارات و وظايف كميته اجرائی:
1- كميته اجرائی در حدود اختيارات و وظايف مندرج در اين اساسنامه نماينده جمعيت ميباشد و ميتواند به هر عمل و اقدامی كه برای تحقق اهداف جمعيت و اجرای مصوبات شورای مركزی ضرور تشخيص نمايد مبادرت كند.
2- اننخاب دبير كل – خزانه دار – منشی.
3- تنظيم پيشنهادهای مربوط به خط مشی و اموز كلی جمعيت برای تصويب شورای مركزی.
4- انتخاب مسئولين و اعضاء كميسيونها و تعيين و ظايف آنها.
5- رسيدگی و تصويب گزارشهای كميسيونها.
6- تهيه ترازنامه مالی و بودجه جمعيت.
7- انجام كليه معاملات و عقد هر گونه قرارداد و فسخ آنها.
8- نمايندگی جمعيت در برابر مراجع رسمی اعم از داخلی يا خارجی.
9- دعوت جلسه فوق العاده شورای مركزی در موارد ضروری.

ماده شانزدهم:
جلسات كميته اجرائی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت می يابد و تصميماتی كه با رای موافق حداقل چهار نفر اتخاذ شود اعتبار خواهد داشت.


فصل سوم – امور مالی

ماده هفدهم:
وجوه متعلق به جمعيت به حسابی كه در يكی از بانكها افتتاح خواهد شد واريز ميشود و چكهای صادره با امضای مشترك خزانه دار و يكی از اعضاء كميته اجرائی اعتبار خواهد داشت.

ماده هيجدهم:
پس از تاديه كليه هزينه های جمعيت موجودی حساب جمعيت در بستانكار حساب اعضاء به نسبت مبالغ پرداختی آنان منظور خواهد شد تا در صورت انحلال جمعيت به آنان مسترد گردد.

 

فصل چهارم – مسائل مختلف

ماده نوزدهم:
تغيير اساسنامه و انحلال جمعيت با رای موافق سه چهارم اعضای هيئت عمومی امكان پذير خواهد بود.

ماده بيستم:
در صورتيكه هيئت عمومی رای به انحلال جمعيت بدهد امر تصفيه امور جمعيت با هيئتی مركب از سه عضو كه توسط هيئت عمومی انتخاب ميشوند خواهد بود.

اين اساسنامه كه در بيست ماده و شش تبصره تنظيم گرديده است با توجه به شرایط کنونی اختیارات جمعیت را طبق جلسه مورخ 1/1/1383 بطور موقت به کمیته اجرائی تفویض کرده است .

 

فرم درخواست عضويت جمعيت دفاع از حقوق بشر در ایران

شماره ..........
تاريخ .............

اينجانب.............................. دارای شغل........................ ساكن......................... تلفن...................... با قبول اساسنامه جمعيت دفاع از حقوق بشردر ایران و اعتقاد به هدفهای آن درخواست عضويت و اعلام آمادگی برای همكاری مينمايم. و تعهد ميكنم ماهيانه مبلغ ...................... بعنوان حق عضويت بپردازم.

معرف يكم..................................................
معرف دوم..................................................

امضاء

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
به این مطلب امتیاز دهید:
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط

برچسب‌ها:
اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی